I després

Convocatòria de Ple ordinari del dimarts 29 de març de 2022

Convocatòria de Ple ordinari del dimarts 29 de març de 2022

Compartiu aquesta història

Assumpte: Convocatòria Ajuntament Ple

Assenyalament:

1a Convocatòria 29/03/2022 a les 21:00 hores
2a Convocatòria 31/03/2022 a les 21:00 hores

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió de Ple sessió ordinària que tindrà lloc a la Sala de Plens el dia i hora que figuren a l’assenyalament, per tractar dels assumptes següents:

I. PART RESOLUTIVA:

1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 22/02/2022

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÉS.

3.- DONAR COMPTE DE DECRET APROVACIO LIQUIDACIO EXERCICI 2021 I DECRET APROVACIO LIQUIDACIO CONSOLIDADA EXERCICI 2021.

4.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS I NOMENAMENTS DE PERSONAL D’URGÈNCIA DE L’1/01/2022 AL 28/02/2022 A L’AJUNTAMENT I ESCOLA DE MÚSICA.

5.- DONAR COMPTE DELS PLANS PRESSUPOSTARIS A MIG TERMINI (2022-2025).

6.- DONAR COMPTE DOCUMENT INFORME ANUAL RESOLUCIONS ADOPTADES PEL PRESIDENT DE L’ENTITAT LOCAL CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS, ANOMALIES EN MATÈRIA D’INGRESSOS, OMISSIÓ I RESULTATS CONTROL COMPTES A JUSTIFICAR I BESTRETES DE CAIXA FIXA EXERCICI 2021.

7.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA QUE SOTMET A UNA NOVA CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE DE L’ORDENANÇA DE TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ DIGITAL.

8.- PLA DE MESURES ANTIFRAU DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS.

9.- DECLARACIO INSTITUCIONAL DE LLUITA CONTRA EL FRAU.

10.- EXP. 3 CE001/2022 CREDIT EXTRAORDINARI DIVERSES AREES GESTORES: TURISME, PATRIMONI, EDUCACIO.

11.- EXP. 3 TC003/2022 TRANSFERENCIA DE CRÈDIT PER ADEQUACIO NOU LOCAL SERVEIS SOCIALS.

12.- EXP. 3 SC001/2002 SUPLEMENT DE CREDIT AUGMENT SALARIAL 2% (O.A. EMISSORA MUNICIPAL).

13.- EXP. 3 SC001/2002 SUPLEMENT DE CREDIT AUGMENT SALARIAL 2% (O.A. ESCOLA DE MUSICA).

14.- EXP. 3 SC001/2022 SUPLEMENT DE CRÈDIT DIVERSES ÀREES GESTORES: ESPORTS, POLICIA, TURISME, PATRIMONI.

15.- EXP. 3 SC002/2022 SUPLEMENT DE CRÈDIT PER ACCIÓ SOCIAL.

16.- EXP. 3 SC003/2022 SUPLEMENT DE CREDIT PER DESPESES DE PERSONAL.

17.- APROVACIÓ MASSA SALARIAL AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTONOMS 2022.

18.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

19.- MODIFICACIÓ ANNEX 6 REGULADOR DEL MERCAT MUNICIPAL DE L’ORDENANÇA FISCAL NUM. 8  REGULADORA DE LES TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL.

20.- BASES ESPECÍFIQUES, REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LES ACTIVITATS CULTURALS, DE LLEURE I DE COHESIÓ SOCIAL.

21.- BASES ESPECÍFIQUES, REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL.

22.- BASES ESPECÍFIQUES, REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER A PROJECTES LOCALS DE CAIRE SOCIAL.

23.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM – 40 A L’ÀMBIT DE L’SMU-32 “SANT POL MITJÀ”.

24.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REFORMA ZONA DESTINADA A SERVEIS ADMINISTRATIUS DE L’EDIFICI DE L’ANTIC HOSPITAL.

25.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA JULI GARRETA, DES DEL RACÓ DE GARBÍ FINS A LA PLAÇA MONESTIR.

26.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE PER A LA CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL MOLL MEDIEVAL DEL PORT DE SANT FELIU DE GUIXOLS.

27.- DECLARACIÓ DEL MUNICIPI COM A ZONA TURISTICA A EFECTES D’HORARIS COMERCIALS.

28.- APROVACIÓ PROTOCOL DE PREVENCIÓ I ACTUACIONS DAVANT SITUACIONS D’ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE, GÈNERE O SEXUALITAT I PROTOCOL DE PREVENCIÓ I ACTUACIONS DAVANT SITUACIONS DE VIOLÈNCIA FÍSICA O D’ASSETJAMENT PSICOLÒGIC.

29.- MOCIÓ DE SUPORT A LA CREACIÓ DE LA INSTITUCIO “DEFENSOR O DEFENSORA DE LES GENERACIONS FUTURES”.

30.- MOCIO PER TRANSFORMAR LA SAREB EN UN INSTRUMENT QUE GARANTEIXI EL DRET A L’HABITATGE I ASSEGURI MECANISMES DE CESSIÓ ALS AJUNTAMENTS.

31.- PROPOSICIONS URGENTS

II. PART DE CONTROL:

32.- INFORMACIO ALS REGIDORS

33.- PRECS I PREGUNTES

El més llegit

I després