I després

Ja estan publicades les bases del Concurs del Cartell de la Festa Major

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, convoca el concurs del disseny del cartell de la Festa Major 2023.
El tema serà lliure, dins dels motius característics de les festes que es pretén anunciar. Haurà de poder adaptar-se a diferents formats: cartell, díptic, xarxes socials, etc.
El concurs estarà dotat amb un únic premi de 300 €.
Les propostes s’hauran de presentar a la l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (Plaça del Monestir s/n). La data límit serà el dia 26 de maig de 2023 a les 13 h.
Podeu consultar les bases a continuació.

Bases del Concurs del Cartell de la Festa Major:

Disseny

1.1. El tema serà lliure, dins naturalment dels motius característics de les festes que es pretén anunciar.

1.2. El cartell haurà d’estar confeccionat en sentit vertical, 70 cm. d’alçada per 50 d’ample inclosos els marges si els tingués. L’execució serà amb tota la gamma de colors que es consideri. A l’hora de la seva reproducció litogràfica l’Ajuntament ho farà en quadricromia. Haurà d’incloure el següent text:

Festa Major 2023

Sant Feliu de Guíxols

del 31 de juliol al 4 d’agost

1.3 Haurà de poder adaptar-se a diferents formats cartell, díptic, xarxes socials, etc.

Presentació

2.1. Els cartells s’hauran de presentar sense signar i muntats sobre tauler, bastidor o material suficientment resistent per poder ser exposat.

2.2. Les propostes que optin al concurs s’hauran de presentar a la l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (Plaça del Monestir s/n). La data límit serà el dia 26 de maig de 2023 a les 13 h.

2.3. Cada participant podrà presentar una proposta acompanyada de plica tancada, que contindrà al seu interior el nom, cognoms, domicili i telèfon, i a l’exterior s’ha de fer constar un títol o lema que identificarà l’obra.

Veredicte i premi

3.1. Es constituirà un jurat, presidit per l’Il·lm. Sr. Alcalde o el Regidor en qui delegui, els noms no es faran públics fins després d’emetre el veredicte.

3.2. El concurs estarà dotat amb un únic premi de 300 €. Aquesta despesa es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 07 33801 22602 Publicitat Festa Major i número d’operació 920230001004, quedant condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en l’exercici 2023. El premi estarà subjecte a la legislació fiscal vigent, realitzant sobre aquestes quantitats les retencions legals establertes.

3.3. El cartell premiat passarà a propietat municipal amb tots els drets de lliure reproducció, distribució i comunicació pública, tenint en compte la Llei de la Propietat Intel·lectual. La resta de cartells es podran recollir a l’Àrea de Cultura fins 15 dies després de l’anunci del veredicte. A partir d’aquesta data passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

Altres

La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de les bases i de la resolució del Jurat que serà inapel·lable. Qualsevol anomalia o dubte que pugui sorgir en el procés de selecció, deliberació i concessió del premi podrà ser estudiada interpretada i solucionada pel Jurat. El Premi podrà declarar-se desert.

El més llegit

I després