I després

Avui dijous 26 de gener Ple Ordinari de l’Ajuntament de Sant Feliu

Compartiu aquesta història

Aquest dijous dia 26 de gener a les 21 h tindrà lloc al saló de plens de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols el Ple Ordinari d’aquest mes.

El podreu escoltar en directe per Ràdio Sant Feliu al 107.0 FM i a rsf.cat
Un cop acabat, en diferit també al nostre web.

Ple de Gener de 2023

Assenyalament:

1a Convocatòria 26/01/2023 a les 21:00 hores

2a Convocatòria 30/01/2023 a les 21:00 hores

Senyor/a,

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió de Ple sessió ordinària que tindrà lloc a la Sala de Plens el dia i hora que figuren a l’assenyalament, per tractar dels assumptes següents:

Núm.: Assumpte:

I. Part resolutiva:

1.- Aprovar l’esborrany de l’acta anterior núm. 16/2022 de data 22/12/2022.

2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia, acords de Junta de Govern i altres qüestions d’interès.

3.- Donar compte de l’acord d’aprovació dels preus públics per a les insercions publicitàries a l’Emissora municipal.

4.- Donar compte de l’acord d’aprovació de la pròrroga del contracte per als serveis de qualitat, auditories tècniques i assessorament en la millora contínua del servei de neteja viària, neteja de platges, recollida de residus i gestió de la deixalleria.

5.- Donar compte de l’informe d’intervenció sobre saldo de dubtós cobrament -OOAA Escola de Música.

6.- Donar compte de l’informe d’intervenció sobre saldo de dubtós cobrament -OOAA Emissora Municipal.

7.- Aprovació aplicació bonificació ICIO i deducció taxa per la tramitació de la llicència.

8.- Proposta modificació Ordenança Fiscal número 3 Reguladora de l’ Impost sobre Activitats Econòmiques.

9.- Proposta modificació Ordenança Fiscal número 6 reguladora de l’impost de Construccions, Intal·lacions i Obres.

10.- Modificació de tarifes principals per la utilització de les instal·lacions i gaudi dels serveis de la piscina municipal la corxera per exercici 2023.

11.- Baixa de drets exercicis tancats durant l’exercici 2022.

12.- Contribucions especials urbanització carrer s’Adolitx.

13.- Modificació de l’Acord/conveni de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament.

14.- Prolongació de jornada a 40h/setmanals – policia local.

15.- Aprovació de la continuïtat del servei de manteniment, conservació, inhumació i inhumació del cementiri de l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

16.- Projecte de restauració de l’Arc de Sant Benet.

17.- Aprovació definitiva del projecte modificat d’urbanització del carrer del Doctor Rovira cantonada amb carrer de Pecher i la Riera de Les Comes.

18.- Aprovació provisional de la modificació puntual de POUM-36: Sector SUD12 “St Amanç” i Normativa urbanística dels SUD-09, SUD-11 i SUD-12 i novació del conveni urbanístic de 17 de novembre de 2020.

19.- Aprovació provisional de la modificació puntual de POUM – 43 “Modificació article 27 de les N.U. del POUM”.

20.- Proposta per conèixer els valors actuals de la qualitat de l’aire a la ciutat, actualitzar l’ordenança corresponent i establir a la Costa Brava dos nous punts de mesura de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica.

21.- Sol·licitud de compareixença sobre la cloenda de l’abocador de solius.

22.- Proposta per ampliar el nou horari d’obertura al públic de la biblioteca municipal Octavi Viader.

23.- Proposicions urgents

 

II. Part de control:

24. Informació als regidors/es

25. Precs i preguntes.

El més llegit

I després