Aquest Dijous a les 9 del vespre al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, se celebrarà el Ple Municipal Ordinari corresponent al mes de setembre de 2003, que podeu escoltar per la nostra emissora, també a través del nostre web en directe, sense talls, i que tindrà el següent ordre del dia:
I. Part resolutiva:
1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 29 D’AGOST DE 2013
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS
3.- EXPEDIENT D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LES
OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER S’ADOLITX
4.-  PROPOSTA  DE  PLURIANUALITAT  PER  A  L’APROVACIÓ  DEL  PLEC  PEL  SERVEI
ENERGÈTIC I DE MANTENIMENT INTEGRAL EN GARANTIA TOTAL I DE CONSERVACIÓ
DE LA XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMÀFORS DE SANT FELIU DE GUÍXOLS (ESE)
5.- APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES I EL PLEC
DE CLÀUSULES TÈCNIQUES DEL SERVEI ENÈRGETIC I DE MANTENIMENT INTEGRAL
AMB GARANTIA TOTAL I DE CONSERVACIÓ DE LA XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC I
SEMÀFORS DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
6.- SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT DE LA SRA. EVA MONTALBÁN AMB ACTIVITAT
EMPRESA PRIVADA COM A GUIA TURÍSTICA
7.- SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT DEL SR. RAFAEL GUERRERO AMB 1A ACTIVITAT
PRIVADA PER COMPTE D’ALTRI COM A TÈCNIC ESPORTIU I COM A 2ONA ACTIVITAT
PRIVADA PER COMPTE PRÒPIA COM A TÈCNIC INFORMÀTIC
8.- PROPOSTA DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2014
9.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ADDENDA AL CONVENI URBANISTIC SIGNAT EL 21
DE  FEBRER  DE  2005  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  SANT  FELIU  DE  GUIXOLS  I  LA
PROPIETAT DELS TERRENYS INCLOSOS A L’ACTUAL SUD-11 DEL POUM.
10.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE SANT
FELIU DE GUÍXOLS EN ELS SECTORS SUD-11, SUD-12 I SUD-14 I DEL PLA PARCIAL MAS
BALMANYA
11.- PROPOSICIONS URGENTS
II. Part de control:
PRECS I PREGUNTES