I després

AQUEST DIJOUS, PLE MUNICIPAL ORDINARI

Compartiu aquesta història

Aquest dijous a les 20:00 h. al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu se celebrarà el Ple municipal Ordinari del mes de novembre que també es pot escoltar en directe per la nostra emissora i que presenta el següent ordre del dia:

  1. PART RESOLUTIVA:

1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA

2.- MOCIÓ DE LA PLATAFORMA D’AFECTATS PER LA HIPOTECA DE PROPOSTA DE MESURES A INCLOURE A LA LLEI REGULADORA DEL DRET A L’HABITATGE

3.- DONAR COMPTE DELS FITXER D’EXECUCIÓ 3R. TRIMESTRE 2015 I DELS
CÀLCULS D’ESTABILITAT

4.- DONAR COMPTE DEL DECRET DELS FORMULARIS DELS COSTOS EFECTIUS SERVEIS DE L’EXERCICI 2014

5.- APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ

6.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS FITXERS DE DADES DE CARACTER PERSONAL

7.- MODIFICACIÓ PER A L’ANY 2016 DEL PLA D’USOS DE LES PLATGES I LITORAL DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 2012-2016

8.- APROVACIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CÀMPING SANT POL

9.- MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOLIDÀRIA I SOCIAL

10.- MOCIÓ PER A L’ESTUDI DE LA TARIFACIÓ SOCIAL DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

11.- MOCIÓ DE SUPORT PER LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

12.- MOCIÓ PER A L’ERADICACIÓ DE L’ÚS DEL GLYFOSFAT

13.- MOCIO DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER APLICAR ELS AJUTS PER IBI A LES DIFERÈNCIES ENDARRERIDES OCASIONADES PER LA REGULARITZACIÓ CADASTRAL.

14.- PROPOSICIONS URGENTS

  1. PART DE CONTROL:

1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

2.- PRECS I PREGUNTES.

El més llegit

I després