I després

AQUEST DIJOUS PLE MUNICIPAL ORDINARI

Compartiu aquesta història

Aquest dijous, a les 9 del vesper al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, se celebrarà el Ple Municipal Ordinari corresponent al mes d’octubre de 2013 que podreu escoltar en directe a través del 107.0 FM i del nostre web: www.rsf.fm amb 14 punts de l’ordre del dia que són els següents:
1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 26 DE SETEMBRE DE 2013
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS
3.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE 27 DE SETEMBRE DE 2013 D’APROVACIÓ DELS MARCS PRESSUPOSTARIS PELS EXERCICIS 2014-2016
4.- DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT
5.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVEI DE TAXI A SANT FELIU DE GUÍXOLS
6.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CREACIÓ DE FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L’AJUNTAMENT PER A LA CREACIÓ DEL FITXER ANOMENAT “ENREGISTRAMENT DE TRUCADES POLICIA LOCAL”
7.- APROVACIÓ DE LES BONIFICACIONS DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL•LACIONS I OBRES, I DEDUCCIONS DE LA QUOTA CORRESPONENT.
8.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 17 D’OCTUBRE DE 2013 DE PRORROGAR EL CONTRACTE SUBSCRIT AMB L’EMPRESA “MOIX SERVEIS I OBRES SL”, I MODIFICAR-NE EL PREU.
9.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ ÍNTEGRA AL CONVENI SUBSCRIT ENTRE L’AEAT I LA FEMP EN MATÈRIA D’INTERCANVI D’INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA I COL•LABORACIÓ EN LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE LES ENTITATS LOCALS.
10.- MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2013
11.- TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 78/2013, PREVISIÓ LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2013
12.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ANNEX AL CONVENI DE PERMUTA ENTRE L’AJUNTAMENT DE ST. FELIU DE GUÍXOLS I EL BISBAT DE GIRONA, DE CONCRETAR ELS TERMES DE LA CESSIÓ A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE LES FINQUES DENOMINADES MONTCLAR I L’HORT RECTORAL, I A FAVOR DEL BISBAT DE GIRONA D’UN SOL APTE PER A CONSTRUIR-HI UN CENTRE O COMPLEX DESTINAT A USOS D’HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA, SERVEIS GERIÀTRICS PER A LA TERCERA EDAT I ALLOTJAMENT COL•LECTIU.
13.- APROVACIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC DE GESTIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS I EL BISBAT DE GIRONA PER A LA CESSIÓ ANTICIPADA A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS D’UNA PORCIÓ DE 2.064,39 M2 PER A DESTINAR A EQUIPAMENTS DINS L’ARE GAZIEL.
14.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA, DE SUPORT I COL•LABORACIÓ A LA RESOLUCIÓ DEL PARLAMENT DE CATALUNYA SOBRE LES PROSPECCIONS I EVENTUAL EXTRACCIÓ D’HIDROCARBURS EN AIGÜES DE LA COSTA CATALANA.
15.- PROPOSICIONS URGENTS
PRECS I PREGUNTES.

El més llegit

I després