I després

AQUEST DIJOUS PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI

Compartiu aquesta història

Aquest dijous, 5 de novembre a les 21:00 h. se celebrarà un Ple Municipal Extraordinari on s’incorporaran, entre altres, alguns del punts del passat, de caràcter ordinari, que va esgotar les quatre hores de celebració del 29 d’octubre .
Quant a l’hora d’inici de la sessió, es torna a l’habitual després que la passada s’iniciés una hora abans, en un intent d’establir un horari d’hivern que només va servir per allargar-ho una hora més atès que el Reglament Orgànic Municipal contempla que l’hora límit és a les dotze. Malgrat allargar-lo una hora més no es varen consumir els punts de l’ordre del dia que es recuperen en aquesta sessió amb els següent ordre:
1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DEL PLE
2.– TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT, INCENTIU DE PRODUCTIVITAT EXP. 3 TC3/2015
3.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA NÚMERO 11 REGULADORA DE
LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS
GENERAL
4.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9 (ANNEXOS 4 I 5).
5.- MOCIÓ CONTRA LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU ESPIGÓ PROPOSAT PER LA UTE
ENCAPÇALADA PER SIERRA DE MIAS EN L’AMPLIACIÓ DEL PORT D’ARO
6.- MOCIÓ PER SOLICITAR UN PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER DECIDIR
L’EMPLAÇAMENT DEL NOU APARCAMENT
7.- MOCIÓ DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, L’EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I LA
CONSELLERA RIGAU I A FAVOR DEL 9N

El més llegit

I després