I després

AL.LEGACIONS A LES ORDENANCES FISCALS DEL MES

Compartiu aquesta història

Moviment d’Esquerres (MES) ha distribuït una nota de premsa en la qual anuncia que ha presentat tot un seguit de propostes per millorar les ordenances fiscals del 2016, les principals de les quals, desglossa en el següent resum:

ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ:

“> Impuls de l’administració electrònica:

 • Introducció del pagament telemàtic com un dret del ciutadà.
  • Possibilitat de fer el pagament mitjançant targeta bancària.
  • Implantació del telèfon del contribuent.
  • Tots els tràmits administratius a través de la web.

> Millores en les garanties dels emprenedors d’activitat econòmica.

 • L’administració haurà d’expedir certificació de deutes en el termini d’un mes. La responsabilitat de l’adquirent quedarà limitada als deutes, sancions i responsabilitats continguts en la certificació.

> Facilitar la segona oportunitat.

 • S’estableix una regulació igual per a tothom que elimina factors de discrecionalitat en els ajornaments i fraccionaments.
  • Es proposa fins a 5 anys d’ajornament / fraccionament.
  • S’augmenta fins a 24.000 euros la quantitat que es pot ajornar i/o fraccionar sense garanties financeres.
  • S’estableix la possibilitat d’oferir garanties no dineràries.”

  -Podeu consultar tot el contingut desglossat en el següent ARXIU D’AL.LEGACIONS

El més llegit

I després