I després

AJUTS ECONÒMICS SOBRE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES


Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha aprovat recentment uns ajuts econòmics sobre l’Impost de Béns Immobles (IBI). Estan pensats per a persones que pateixen una situació econòmica desfavorida. El termini per fer les sol·licituds és fins al 30 de setembre de 2015.
Les bases completes són aquestes (document PDF)
Aquí hi ha una informació resumida (es recomana que llegiu les bases completes)
L’estudi de les sol·licituds es fa per trams de valor cadastral del bé immoble de referència. S’estableixen tres trams de valor cadastral:

1r tram. Fins a 20.000 €.
2n tram. De 20.000,01 a 35.000 €.
3r tram. De 35.000,01 i 50.000 €

Els requisits són els següents:
1. Estar empadronat/-da a Sant Feliu de Guíxols a l’habitatge objecte de la sol·licitud amb una antiguitat mínima de 3 anys.
2. Ser pensionista per jubilació, viduïtat, orfandats, invalidesa total i absoluta, o estar a l’atur o tractar-se d’una família monoparental o ser perceptor de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI).
3. Constar al padró de contribuents de l’Impost sobre Béns Immobles.
4. No tributar en concepte de l’ Impost de Béns Immobles per cap altre habitatge que el destinat a ús propi tant la persona sol·licitant com les persones que segons el padró d’habi-tants amb ella convisquin.
5. Que el valor cadastral de l’habi-tatge es trobi dins dels trams abans esmentats
6. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament.
7. No trobar-se incurs en cap prohibició per obtenir la condició de beneficiari de subvencions públiques previstes en la normativa vigent.

Documentació que cal presentar
– Fotocòpia del DNI.
– Fer constar a la sol·licitud la Referència Cadastral (20 dígits).
– Declaració responsable d’estar al corrent de les seves obligacions amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social.
– Certificat del Institut Nacional de la Seguretat Social que acrediti si la persona sol·licitant rep prestacions per pensions o qualsevol altre concepte.
– Certificat del Servei d’Ocupació de la Generalitat o altra documentació acreditativa de les prestacions d’atur de la persona sol·licitant.
– Per a famílies monoparentals, títol de família monoparental expedit pel Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.
– Certificat de ser perceptor de la Renda Mínima d’Inserció.

El més llegit

I després