I després

Ajuts al lloguer per a majors de 65 anys

Ajuts al lloguer per a majors de 65 anys

Compartiu aquesta història

Persones destinatàries:
Persones físiques que, en aquest any natural, tinguin 65 anys (nascudes el 1957) o més, siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.
Proposta: Teniu més de 65 anys i viviu de lloguer a Sant Feliu de Guíxols? Podeu demanar l’ajut al pagament de lloguer per a persones grans de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Requisits:
Acreditar la residència legal a Catalunya.
Estar en risc d’exclusió social i acreditar uns ingressos de la UC de l’any 2020, no superiors a 2,83 vegades l’IRSC, essent aquesta quantia, depenent del nombre de membres que formen la UC i la zona geogràfica a on està situat l’habitatge.
Ser titulars del contracte de lloguer, de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.
No pagar un lloguer mensual superior a 550€.
Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud.
Pagar el lloguer, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, rebut emès per l’administrador de la finca, ingrés en compte o bizum. No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic.
Al rebut ha de constar com a mínim: la identificació de qui paga, de qui cobra, l’import del lloguer i la mensualitat corresponent.
Acreditar que l’arrendatari ha pagat la fiança a l’arrendador.
No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Complir les obligacions tributàries amb l’Estat , la Generalitat i la Seguretat Social.
Cal tenir en compte que el lloguer mensual no pot ser superior a 550€, ser titular del contracte de lloguer i estar-hi empadronat.
El termini de presentació està vigent i finalitza el 29/04/2022, inclòs.
Podeu demanar cita prèvia a l’Oficina Local d’Habitatge de Sant Feliu de Guíxols a través de habitatge@guixols.cat o trucant al 972 822 599 (atenció telefònica dilluns, dimecres i divendres de 9:00 a 13:00 hores).

El més llegit

I després