I després

ACTUACIÓ AL SEGON TRAM DEL C/ ADÉN

Compartiu aquesta història

A finals de mes està previst que comencin les obres de reurbanització del carrer Adén, en el tram comprès entre l’Av. de Catalunya i l’encreuament amb el carrer de l’Iris, on també s’actuarà per tal de conduir les aigües de la nova xarxa de plujanes cap als col·lectors de la Ctra. de Girona.
El projecte ha estat redactat pels Serveis tècnics municipals i ha estat adjudicat a l’empresa Serveis d’Instal.lacions Tècniques Empordà. Té un cost de 394.887,95 i un termini d’execució de 5 mesos.
El carrer té una amplada total de 5.85 m a la part alta, propera a l’Avda. Catalunya, de 8.75 m. davant la Plaça Girona i de 7.90 m a la resta del carrer. S’ha previst una calçada central de 3.50 m. pavimentada amb asfalt, per a pas de vehicles i zona d’aparcament de 2,00 m. d’amplada, amb capacitat per a 26 places de vehicles, 2 de les quals es reservaran per a persones amb accessibilitat reduïda. La zona d’aparcament s’ubica sempre al costat oest del carrer.
Les voreres estaran aixecades 15 cm respecte la calçada i es pavimentaran amb panot de 9 pastilles de color gris de 20×20 cm. Es preveu que una de les dues voreres disposi al llarg de tot el recorregut d’una amplada mínima de 1.50 m., mentre que l’altra tindrà una amplada variable.
En els creuaments de vials, per tal de facilitar l’accessibilitat, s’han dissenyat illes aixecades respecte del nivell de la calçada, que permeten que no hi hagi desnivells per als vianants en canviar de vorera; a la vegada actuen com a elements reductors de la velocitat dels vehicles. Aquestes illes es realitzaran amb asfalt vermell i s’hi pintaran els passos de vianants.
Es construirà una xarxa de sanejament separativa per a les aigües pluvials i les residuals tot substituint l’actual canalització per dues conduccions d’entre 465 mm i 700 mm, segons el tram.
Es faran noves les diferents escomeses tant d’aigües plujanes com de residuals de cadascuna de les finques i s’instal·laran reixes interceptores al carrer per tal de recollir l’aigua de pluja.
Respecte de la xarxa d’aigua potable se substituirà la canalització existent per una de nova de 125 mm de diàmetre. Es reposaran les escomeses existents.
Pel què fa a l’enllumenat públic, actualment s’està procedint a la substitució de les llumeneres i al canvi de línies, i durant les obres es procedirà al soterrament dels creuaments de carrers.
Pel què fa a la xarxa de baixa tensió existent, es modificarà eliminant tots els trams aeris i passant tot el cablejat grapat per les façanes dels edificis, tot fent els creuaments de carrers soterrats.
La xarxa de gas es manté l’actual, ja que la companyia ha considerat que està en bones condicions i no cal renovar-la.
També està previst de soterrar els actuals creuaments de carrers de la xarxa de telefonía.
L’Ajuntament està en negociacions amb la propietat d’un solar proper al Carrer Adén per tal de poder-lo condicionar com a aparcament públic. Inicialment, durant la realització de les obres, aquest aparcament voldríem que es posés a disposició dels veïns afectats per les obres. Un cop acabades les obres continuaria obert i a disposició de tots els veïns de la zona.

El més llegit

I després