Entre aquest dimarts i dimecres una empresa especialitzada (Master Plan S.L.) realitzarà els treballs per a un aixecament topogràfic a la cinglera situada a la confluència del Passeig del President Irla – Avinguda Sant Elm – Carrer s’Adolitx que en diverses ocasions ha patit despreniments i que ha requerit de diferents actuacions d’estabilització i consolidació.
L’Ajuntament informa que en aquesta ocasió, per realitzar l’estudi, l’empresa contractada utilitzarà la tecnologia dels drons i que per tant, els veïns que contemplin la presència d’aquests aparells sobrevolant la zona puguin estar al cas que es tracta de la realització d’aquest estudi.
Des de fa molts anys aquest talús rocós ha anat produint diversos despreniments de roca. Durant els anys 1999 i 2011 l’Ajuntament va dur a terme obres d’estabilització i consolidació de la cinglera però amb les pluges del 24 de març de 2015 es van tornar a produir nous despreniments de roca de mides significatives (entre 0,5 i 1 m3), afectant part de la calçada viària.
Aquest estudi afecta a un total d’uns 170 m. linials, que van des del Passeig del President Irla fins a tocar de l’Hotel Montjoi i, a més de realitzar les obres d’estabilització i consolidació, es donarà compliment a una sentència del jutjat contenciós administratiu núm. 3 de Girona, de data 10/07/2014, dictada en resposta a un procediment ordinari d’interposició d’un recurs contenciós administratiu de la societat Pic Rom S.L contra l’Ajuntament  en la qual s’especifica que  “falta un projecte general d’estabilització de la muntanya de Sant Elm que determini les actuacions globals a realitzar i el seu repartiment equitatiu entre tots els propietaris de la urbanització privada”.
L’Ajuntament considerava que la construcció d’una piscina al cim de la cinglera podria haver incidit en el debilitament del talús i que els costos d’estabilització i consolidació havien d’anar a càrrec dels propietaris que, en no estar-hi d’acord, varen portar la qüestió al contenciós.
Si seguim els antecedents d’aquest punt, trobarem que al Segle XIX  hi funcionava una antiga pedrera per a l’obtenció de pedra destinada a la construcció del port que va modificar el desnivell inicial de la muntanya de Sant Elm i que fins l’any 1920 no es va iniciar el procés d’urbanització de la muntanya de Sant Elm.
Els despreniments s’han anat produint al llarg dels anys i les incidències i actuacions estan especificades al detall des de l’any 1994, incloent-hi “l’Informe geològic de la cinglera de l’Av. Sant Elm”, redactat pels doctors Lluís Pallí Buxó i Ignasi Capellà Solà, de la Unitat de Geologia de la Universitat de Girona, així com l’actuació realitzada per l’empresa Stachys S.A l’any 1999 amb un cost de 5.000.000 de pessetes i la del 2011 que va anar a càrrec de l’’empresa Innaccés Geotècnica Vertical S.L  amb un cost de  57.748,34 € .