I després

Tots per Sant Feliu insisteix en la il.legalitat de la planta del Club Nàutic de Sant Feliu

Compartiu aquesta història

Tots per Sant Feliu insisteix en il·legalitat d’una planta del Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols i en la impossiblitat de legalitzar-la en un futur, al temps que apunta directament contra l’alcalde, Joan Alfons Albó que fou president de l’entitat.

La nota diu textualment:

El grup municipal “Tots per Sant Feliu de Guíxols” ha interposat Acció Pública i s’ha personat en l’expedient de protecció de la legalitat urbanística que el seu cap, Carles Motas, essent alcalde de Sant Feliu de Guíxols, incoà al Club Nàutic en data 28 d’abril de 2011 i que, encara avui resta sense resoldre’s, per infracció “molt greu” de les normes urbanístiques en haver-se augmentat l’edificabilitat permesa en 300 m2, fer-ho al marge de la llicència donada el seu dia i que donà com a resultat, segons informe dels serveis jurídics del propi Ajuntament, una situació “il·legalitzable”. L’actual alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Joan Alfons Albó, era el president del Club Nàutic quan es va incoar el procediment de restauració de la realitat física i jurídica greument alterada.

Després de recordar els principals fets ocorreguts i la situació de manifesta il·legalitat en què es troba l’edifici construït en zona de domini públic portuari i de posar l’accent en què l’alcalde Albó no ha obert el correlatiu expedient sancionador a què es troba obligat per imperatiu legal, Tots per Sant Feliu han exercit l’acció pública prevista en les lleis estatal i catalana en matèria d’urbanisme i l’han recusat per tenir interès personal en l’assumpte, sol·licitant la seva abstenció respecte de l’assumpte, basant-se en manifestacions fetes pel propi Albó quan era president del club, actualment soci d’honor i recentment, investit alcalde, aportant proves fefaents de la seva inactivitat “dolosa” pel que fa a ambdós procediments previstos per la llei, recordant-li que l’exercici de la potestat de protecció de la legalitat urbanística no és discrecional, sinó “preceptiva”.

La defensa lletrada de “Tots per Sant Feliu”, exercida per l’advocat Josep López de Lerma, soci del bufet Roca Junyent, afirma, en l’escrit enregistrat a l’Ajuntament, que “és obvi que ens trobem davant d’un potencial frau de llei amb tonalitats delictives, que en frau de llei i desviació de poder es convertirà, així com en potencials il·lícits penals relatius a la prevaricació de funcionaris/autoritats públiques i de tràfic d’influències” si allò convingut amb Ports de Catalunya, que l’alcalde Albó ha confirmat i que la gerència de l’entitat de la Generalitat no ha desmentit, es porta a terme, és a dir, legalitzar allò que és “il·legalitzable” mitjançant l’aportació de més edificabilitat al Club Nàutic vinguda d’espai portuari sobre el qual Ports de la Generalitat s’havia compromès amb l’alcalde Pere Albó, avui vicealcalde, mitjançant conveni, a ordenar-lo instrumentant un pla especial urbanístic. El mateix advocat diu, en el seu escrit, que l’exercici d’aquesta estratègia, orientada a fer legal un il·legal i il·legalitzable construcció en zona de domini públic i sota empara de concessió administrativa, seria “indubtablement i innegablement, una operació fraudulenta, de les considerades col·loquialment com a corrupció administrativa, posada al servei d’una entitat privada (..) que ha vulnerat l’ordre jurídic-urbanístic vigent a Sant Feliu de Guíxols”.

En el mateix escrit, l’advocat de “Tots per Sant Feliu” diu que es veu en l’obligació ètica i professional “de posar de manifest a aquesta Administració Pública sotmetre-la al seu criteri la presumpta existència d’il·lícits penals tant en l’àmbit de la construcció del Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols com en la inactivitat dolosa per part de l’Alcaldia-Presidència pel que fa a la tramitació i resolució – encara no dictada- del procediment incoat per Decret de l’Alcaldia de data 28 d’abril de 2011 i pel que fa a la no obertura/incoació, tramitació i resolució, en aquest cas per part de l’Alcaldia/Junta de Govern Local (…) del procediment sancionador urbanístic contra el Club Nàutic”. També demana que de conformitat amb les corresponents prescripcions legals, l’Ajuntament posi en mans del Ministeri Fiscal el cas per si pogués constituir delicte l’activitat dels promotors, constructor i tècnics directors de l’obra “il·legalitzable”, tot recordant que, en cas de no fer-ho, “podria comportar la comissió d’altres delictes per les persones cridades a fer-ho” atès que no existeix llicència urbanística que empari tot allò construït de més i que l’excés d’edificabilitat vulnera les normes urbanístiques locals.

 

El més llegit

I després