I després

SFG I PALAMÓS FUSIONARAN LES CAMBRES

Compartiu aquesta història

es Cambres de Comerç de Palamós i Sant Feliu de Guíxols han aprovat un acord d’intencions per iniciar un procés de fusió, sota la tutela del Departament d’Empresa i Ocupació, que culminarà amb la propera convocatòria d’eleccions camerals, informa l’ARA. Els canvis profunds que ha experimentat l’economia i en concret en el teixit empresarial aquests darrers anys fan necessari plantejar formes més eficients de gestió i de prestació dels serveis. Per altra banda, el nou marc normatiu que dibuixa la recentment aprovada Llei de Cambres estatal les orienta cap a la generació de recursos propis com a font principal de finançament i a la participació en programes europeus amb la col·laboració de cambres de comerç d’altres països. La fusió permetrà a la cambra resultant incrementar la generació de recursos, evitar duplicitats i disposar d’economies d’escala al doblar la mida de la demarcació. En un estudi presentat al departament d’Empresa i Ocupació es posa de manifest la gran complementarietat de les dues cambres i l’elevat grau d’integració que ja tenen en l’actualitat i es considera que la fusió garanteix la viabilitat de les dues institucions i millora els mitjans disponibles per a les funcions que han de desenvolupar. L’acord de fusió de les cambres de comerç de Palamós i Sant Feliu de Guíxols és el primer que es produeix entre cambres catalanes.

El més llegit

I després