I després

RESUM INFORME DEL SÍNDIC DE SFG

Compartiu aquesta història

El Síndic Municipal de Greuges, José Luis Mayo, va presentar dijousr, dia 29, al Ple Municipal la Memòria de les seves actuacions corresponents a l’any 2013.
El Síndic va partir d’una cita de G. García Márquez: “un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarlo a levantarse” que va vertebrar la seva intervenció donat que la situació social i econòmica és greu per a moltes persones i el que es necessita són polítiques valentes i imaginatives per sortir del moment que estem vivim, començant per les polítiques municipals.
Mayo va defensar el paper dels ajuntaments com administració de proximitat davant les retallades de les competències municipals que imposa la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local). Les decisions del Síndic acaben sempre amb un document escrit presentat al sr. Alcalde. Aquestes decisions són de tres tipus:
a) Recomanacions: Quelcom que s’aconsella per considerar bo, útil, operatiu per al ciutadà. b) Suggeriments: Aportació de projectes, idees o propostes alternatives per millorar situacions determinades. c) Advertiments: Crida d’atenció al constatar un perjudici material o moral a un ciutadà o ciutadana.
Durant l’any 2013 l’oficina del Síndic ha realitzat 246 actuacions, 52 més que l’ any passat, és a dir, un 28’8 % més que l’exercici anterior.
Aquestes 274 actuacions es desglossen així:
Consultes: 178 (11 van ser derivades a altres institucions i en 2 es va fer mediació
satisfactòria). L’any anterior van ser 100 les actuacions d’aquest tipus
Queixes: 39 (1 no admesa a tràmit). L’any passat van ser: 58.
Actuacions d’ofici: 29. L’any passat 36.
Consultes, informacions i assessoraments.
Impliquen: assistència, atenció informació a les persones que s’adrecen a la institució. Hi ha hagut 178 actuacions, un 78% més que l’any anterior que van ser 100.
De les 178, la majoria d’elles, 119 (66’86 %) han estat relacionades amb problemes socials: les PIRMI, 43 (36’13%) i l’habitatge, 76 (63’87%) .
La resta 59 (33’14%) són degudes a altes qüestions: multes de trànsit imposades pels MM EE, sanitat, centres escolars , Correus, Agència Tributària, instàncies a diversos organismes, etc.
En el dia a dia de les oficines, aquesta tasca d’atenció, de consultes i informació suposa el percentatge més alt de les intervencions i indica clarament quins són el problemes que preocupen als nostres conciutadans
Queixes.
Una queixa és el desacord d’un ciutadà amb una actuació de l’ajuntament o empreses relacionades amb ell. Quan el Síndic rep una queixa inicia un procés d’investigació, estudi, comprovació i resolució.
L’any 2013 es van presentar 39 queixes, centrades, la majoria, en seguretat ciutadana, mobilitat/via pública, medi ambient/sorolls
D’elles 38 es van admetre a tràmit. 1 no ho va ser
per no estar relacionada amb l’Ajuntament. L’any anterior les queixes van ser 58, és a dir, un 37’75 % més.
D’aquestes 39 queixes, 38 han estat admeses a tràmit pel Síndic, 32 han derivat en una recomanació, suggeriment o advertiment a l’Ajuntament, resolts de la següent manera:
21 amb acceptació total (53’83%), 5 acceptades parcialment (12’82 %), 6 no acceptades (15’36 %). Les 6 restants: 2 desestimades pel Síndic donat que una vegada examinades i estudiades es comprova que la queixa no era pertinent. 2 arxivades per desistiment, 2 en tràmit degut a la seva complexitat o dificultat per ser resoltes (sorolls a l‘Escorxador, Bars del c/ Indústria).
A 31 de desembre tots els expedients, menys aquests dos últims es trobaven resolts. Això indica eficiència i eficàcia en la resposta a les propostes del Síndic.
No obstant, el Síndic lamenta que 6 d’aquestes recomanacions hagin estat rebutjades per l’Ajuntament.
A iniciativa del Síndic
A iniciativa pròpia i d’acord amb allò que li permet la llei, bé per millorar en les seves actuacions, bé en defensa dels drets de les persones, el Síndic ha presentat a l’Ajuntament 29 expedientes.
19 recomanacions, 6 suggeriments i 4 actuacions d’ofici. El grau d’acceptació per part de l’Ajuntament és el següent: Acceptades: 24 (82’76%). Acceptades parcialment: 2 (6’90%). No acceptades: 2 (6’90). Pendents de resposta 1 (3’45%).
En aquest cas el grau d’ acollida i, en moltes ocasions, l’aplicació de propostes plantejades és força alt.
El síndic va acabar la seva intervenció fent una crida a l’esperança. No hem de defallir ni com a persones, ni com a polítics ni com a ciutadans per millorar la situació i solucionar el problemes i si pot ser amb un somriure con ens va aconsellar García Márquez:
Nunca dejes de sonreír, ni siquiera cuando estés triste, porque nunca sabes quién se puede enamorar de tu sonrisa”.

El més llegit

I després