I després

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PEL TURÓ DEL PORT

Compartiu aquesta història

1a) L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols tramita la modificació de POUM núm. 28 als àmbits PA-12 Turó del Port i SMU-13 Puig de la Rúpia, segons documentació de 16 de gener de 2018.

L’objecte principal de la modificació és la protecció paisatgística del penya-segat del Turó del Port, evitant la implantació de l’edificabilitat permesa pel POUM, així com donar continuïtat al camí de ronda.

La modificació preveu el trasllat d’aquella edificabilitat a un extrem de l’àmbit del sector SMU-13, Puig de la Rúpia permetent, d’aquesta manera, desbloquejar la situació urbanística i jurídica que s’arrossega des de l’any 1990, tot donant compliment al conveni subscrit entre l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i la entitat Urbemar aprovat pel Ple en sessió ordinària de 31 de març de 2011, en el que s’establien les bases per a una millor ordenació urbanística del PA-12 Turó del Port i del SMU-13 Puig de la Rúpia.

En aquest sentit, la modificació del POUM proposa una nova ordenació dels espais públics i privats, sobre el penya-segat del Turó del Port, així com un reajustament dels àmbits i característiques del sector SMU-13 Puig de la Rúpia i del polígon PA-12 Turó del Port.

En compliment del Programa de participació ciutadana s’informa que la modificació puntual de POUM està en informació pública fins el proper dia 16 de juliol de 2018 per tal que totes les persones, físiques o jurídiques, puguin consultar la documentació, escrita i gràfica, i els seus expedients, presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportú aportar en relació al mateix.

El dret d’informació i consulta de la documentació exposada al públic i del Programa de participació ciutadana aplicable a la modificacions, es podrà exercitar a les oficines del departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, situades a la planta segona de l’edifici de l’Ajuntament, plaça del mercat núm. 6, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h), a la seu electrònica de l’ajuntament http://ciutada.guixols.cat (informació administrativa – expedients en exposició pública), i a les xarxes socials facebook i twitter de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

2a) En compliment del programa de participació ciutadana aplicable als expedients s’informa que:

  • Els mateixos estan a informació pública fins el proper dia 16 de juliol de 2018 per tal que totes les persones, físiques o jurídiques, puguin consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra la modificació del POUM i el seu expedient i presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportú aportar.
  • S’ha instal·lat una exposició de panells amb els documents integrants de la modificació a les oficines del departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, situades a la planta segona de l’edifici de l’Ajuntament, plaça del mercat núm. 6-9, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h).
  • Els interessats podran concertar entrevistes amb el tècnic redactor del projecte prèvia concertació d’entrevista amb l’Àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols al telèfon 972.32.70.13.

El més llegit

I després