I després

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA HUGUET NORD-TRACHSLER

Compartiu aquesta història

1a) L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols tramita la modificació de POUM núm. 29 als àmbits SMU-06 Huguet Nord i SMU-35 Trachsler – carretera de Girona redactada per SOB arquitectos, SLP amb la supervisió dels serveis tècnics municipals, segons documentació presentada el dia 07/05/2018, amb RE2018005443.

Els objectius generals de la modificació són els següents:

-Concentrar les cessions d’espais lliures i equipaments així com les reserves d’HPP a l’àmbit de l’actual Huguet Nord de manera que els nous espais públics resultants tinguin un paper més estratègic al servei del propi àmbit tenint en compte el seu entorn més immediat.

-Definir les condicions d’edificació dels espais privats resultants de manera coherent amb les determinacions el POUM.

En compliment del Programa de participació ciutadana s’informa que la modificació puntual de POUM està en informació pública fins el proper dia 16 de juliol de 2018 per tal que totes les persones, físiques o jurídiques, puguin consultar la documentació, escrita i gràfica, i els seus expedients, presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportú aportar en relació al mateix.

El dret d’informació i consulta de la documentació exposada al públic i del Programa de participació ciutadana aplicable a la modificacions, es podrà exercitar a les oficines del departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, situades a la planta segona de l’edifici de l’Ajuntament, plaça del mercat núm. 6, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h), a la seu electrònica de l’ajuntament http://ciutada.guixols.cat (informació administrativa – expedients en exposició pública), i a les xarxes socials facebook i twitter de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

2a) L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols tramita la modificació de POUM núm. 29 als àmbits SMU-06 Huguet Nord i SMU-35 Trachsler – carretera de Girona redactada per SOB arquitectos, SLP amb la supervisió dels serveis tècnics municipals, segons documentació presentada el dia 07/05/2018, amb RE2018005443.

En compliment del programa de participació ciutadana aplicable als expedients s’informa que:

-Els mateixos estan a informació pública fins el proper dia 16 de juliol de 2018 per tal que totes les persones, físiques o jurídiques, puguin consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra la modificació del POUM i el seu expedient i presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportú aportar.

-S’ha instal·lat una exposició de panells amb els documents integrants de la modificació a les oficines del departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, situades a la planta segona de l’edifici de l’Ajuntament, plaça del mercat núm. 6-9, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h).

-Els interessats podran concertar entrevistes amb el tècnic redactor del projecte prèvia concertació d’entrevista amb l’Àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols al telèfon 972.32.70.13.

 

El més llegit

I després