I després

PRINCIPALS MODIFICACIONS DEL ROM DE SFG

Compartiu aquesta història

El Reglament Orgànic Municipal (ROM), aprovat en el darrer Ple ordinari és un instrument de regulació del règim organitzatiu i de funcionament de l’Ajuntament i dels seus òrgans, que articula els drets i deures dels membres de la corporació municipal. El ROM ordena els òrgans de govern municipals com ara el Ple municipal, l’alcalde, la Junta de Govern Local, els tinents d’alcalde o alcaldessa, els regidors i delegats, el règim de les competències delegades, així com els òrgans de representació, assessorament i control, com són les comissions informatives, els grups municipals o la Junta de Portaveus.
La creació del ROM va coincidir amb la constitució dels ajuntaments democràtics i, des d’aleshores, només s’hi havien realitzat petites modificacions. Les més destacades de les aprovades recentment tenen a veure amb les notificacions als regidors, que encara hi constava que s’havien de fer presencialment, a través d’un funcionari, i que ara permet que es realitzin a través del correu electrònic.
Una altra punt té a veure amb l’adaptació del reglament a la Llei de Transparència, on s’especifica que els regidors estan obligats a fer una declaració patrimonial a principi i final de legislatura, que supervisa el Secretari de la corporació i al qual els ciutadans hi tindran accés.
També s’estableix que a les comissions informatives es faci ús del vot ponderat que consisteix en què cada regidor que hi assisteixi comptabilitza pels vots del seu partit i no cal que hi assisteixin els vint-i-un que conformen la representació política al consistori. Es considera que així es guanya en agilitat a l’hora de tractar qualsevol qüestió, tot i que segueixen obertes a tots els regidors que hi vulguin assistir.
També s’elimina la figura del vicealcalde, que es va introduir ara fa quatre anys i, a més es crea la mesa permanent de contractació en la qual hi hauran polítics i tècnics i, en els contractes grans, quedarà oberta també a la presència de regidors de l’oposició.

El més llegit

I després