I després

Principals mesures de la Llei d’Emprenedors

Compartiu aquesta història

El passat 26 de juliol es va publicar al BOE la Llei 11/2013 sobre les mesures de suport a l’emprenedor i de l’estímul del creixement i de la creació d’ocupació. A continuació us en detallem les principals novetats.
Foment de l’emprenedoria i l’autoocupació

1. Cotització a la Seguretat Social aplicable als joves treballadors per compte propi

– Per a autònoms menors de 30 anys (35 en el cas de les dones), reducció durant els 15 mesos següents a la data d’alta, equivalent al 30% de la quota que resulti d’aplicar sobre la base mínima de cotització, i una bonificació en els 15 mesos següents a la finalització del període de reducció, d’igual quantitat.
– Els treballadors per compte propi menors de 30 anys que es donin d’alta per primera vegada, podran aplicar-se les següents bonificacions sobre la quota per contingències comunes:
o Una reducció equivalent al 80% de la quota durant els 6 mesos següents a l’alta.
o Una reducció equivalent al 50% de la quota durant els 6 mesos següents a l’alta.
o Una reducció equivalent al 30% de la quota durant els 3 mesos següents a l’alta.
o Una bonificació equivalent al 30% de la quota durant els 15 mesos següents a la finalització del període de reducció.
– Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% que causin alta com a autònoms es beneficiaran, durant els 5 anys següents a la data d’efecte d’alta, d’una bonificació del 50% de la quota de contingències comunes.

2. Possibilitat de compatibilitzar la percepció de la prestació per desocupació amb el treball per compte propi.

3. Compatibilització per als menors de 30 anys de la percepció de la prestació per desocupació amb l’inici d’una activitat per compte propi.

4. S’amplien les possibilitats d’aplicar la capitalització de la prestació per desocupació.

5. Règim de cotització per contingències professionals i cessament d’activitat.

Incentius fiscals

1. Incentius per a entitats de nova creació.
Les empreses de nova creació, constituïdes a partir de l’1 de gener del 2013, tributaran en el primer període impositiu en què la base imposable resulti positiva i en el període impositiu següent:

– Impost sobre Societats:
o Gravamen del 15% per als primers 300.000 € de base imposable i del 20% per l’excés d’aquest import.

– Impost sobre la Renda:
o Reducció del 20% sobre els rendiments nets de l’activitat econòmica obtinguts.

– Foment de l’inversor de proximitat o business angel en l’IRPF
Es tracta d’incentius a l’inversor particular que participi temporalment en empreses noves i de creació recent.
o Deducció del 20% en la quota estatal en l’IPRF. La base màxima de la deducció serà de 20.000 € anuals.
o Exempció total de la plusvàlua en sortir de la societat, sempre i quan es reinverteixi en una altra empresa nova o de creació recent.

– Foment de la pluriactivitat
o Reduccions en les quotes a la Seguretat Social als emprenedors en situació de pluriactivitat, entre altres.

Estímuls a la contractació laboral

1. Incentius a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa
Les empreses i els treballadors autònoms que realitzin contractes a temps parcial amb vinculació formativa amb joves desocupats menors de trenta anys tindran dret, durant 12 mesos, a una reducció de la quota empresarial a la Seguretat Social; del 100% si l’empresa té una plantilla inferior a 250 persones o del 75% si la plantilla és igual o superior a 250.

2. Contractació indefinida d’un jove per microempreses i empresaris autònoms
3. Incentius a la contractació en nous projectes d’emprenedoria jove
4. Primera feina jove
5. Incentius als contractes en pràctiques

Altres mesures

Lluita contra la morositat: es precisen els terminis i el còmput dels pagaments i amb la novetat de la previsió de procediment d’acceptació o de comprovació.

– Es reforma el tipus legal d’interès de demora que el deutor estarà obligat a pagar, que passa de set – En la indemnització per costos de cobrament, es preveu que s’ha d’abonar al creditor una quantitat fixa de 40€ que s’afegiran a la que resulti de la reclamació que segueix corresponent-li per les despeses en què es va incórrer per a aconseguir el cobrament de la quantitat que se li deu.
– Desapareix l’anterior límit d’aquesta indemnització, que no podia superar el 15% del deute principal.

Anna Clarà
Sòcia i directora de TAX Sant Feliu de Guíxols
santfeliu@tax.es
www.tax.es

El més llegit

I després