I després

PLE MUNICIPAL DEL MES DE GENER

Compartiu aquesta història

Aquest dijous, a les 21:00 h. se celebrarà al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el primer Ple Municipal Ordinari de l’any 2015 amb el següent ordre del dia:
1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 30 DE DESEMBRE DE 2014
2.- CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A L’ENCÀRREC DE GESTIÓ PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS MÍNIMS DE SALUT PÚBLICA
3.- APROVACIÓ DEL REGLAMENT D’ÚS DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
4.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRÒRROGA DEL PRESSUPOST 2014 PER L’EXERCICI 2015
5.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE LA TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT, DESPESES D’URBANITZACIÓ RONDA DE PONENT (MAS BALMANYA)
6.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL. REGULACIÓ DE LES TANQUES EN SÒL NO URBANITZABLE I DELS CAMINS RURALS
7.- MOCIÓ PER A L’ADOPCIÓ DE MESURES EN MATÈRIA DE POBRESA ENERGÈTICA
8.- PROPOSICIONS URGENTS

II. Part de control:
1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS
2.- PRECS I PREGUNTES

El més llegit

I després