Pla de Barris organitza amb la Fundació IRES (Institut de Reinserció Social) un concurs literari breu per fomentar la creació literària a l’entorn del concepte igualtat de gènere.

Objectiu del Premi: El foment i la promoció de la creació literària a l’entorn de la igualtat de gènere. S’adreça a tota la ciutadania de Sant. Feliu de Guíxols o bé a tota persona vinculada a la població per motius laborals. Cada concursant pot presentar màxim un treball.

Participants: S’estableix dos categories:

–         Junior: 12 i 17 anys

–         Sènior: 18 anys i més.

Característiques dels relats:

–         Les obres presentades cal que siguin originals, inèdites i no premiades en altres concursos literaris.

–         Els treballs podran estar escrits en llengua catalana o castellana.

–         El tema del relat serà lliure però compromès amb el lema “Tots Som Iguals”.

–         Els treballs han d’estar redactats a màquina o amb ordinador amb lletra Arial 12, a un espai i mig i per una sola cara.

–         L’extensió del text no serà superior a 5 folis ni inferior a 2.

–         Els relats hauran d’estar encapçalats per un títol.

Terminis i lloc de presentació de les sol·licituds: Les sol·licituds de participació i tota la documentació requerida s’hauran de lliurar a en un sobre tancat (en el qual es posarà I Concurs  Literari de Relat Curt per a la Igualtat) a la Biblioteca. Octavi Viader i Margarit (C/Joan Surís, 28-34) i a la Casa Albertí (C/ Penitència, 10), entre el dia 1 de Març i el 30 d’Abril de 2012 ambdós inclosos.

Criteris de Valoració: La valoració dels treballs es farà sobre un total de 10 punts d’acord amb el següent:

–         Grau de qualitat literària, correcció estilística i ortogràfica: Fins a 3 punts.

–         Grau d’adequació del relat al tema de la convocatòria: Fins a 1 punt.

–         El grau de transmissió dels valors d’igualtat: Fins a 2 punts.

–         L’originalitat en el tractament d’aquesta problemàtica en el món actual. Fins a 2 punts.

–         La mesura que el contingut que es col transmetre no sigui un estereotip o tòpic social: Fins a 2 punts.

Jurat: Format per especialistes, els noms dels quals es donarà a conèixer oportunament.

Premis: Els premis són comuns per a les dos categories establertes en aquestes bases:

–         1r Premi: Una Entrada per a qualsevol actuació programada al Festival de la Porta Ferrada 2012. Publicació de l’obra al web de l’Ajuntament.

–         2n Premi: Llibre de la Costa Brava (edició 3D) elaborat per l’Arxiu de Sant. Feliu de Guíxols.

–         3r Premi: Una Làmina de dibuix de Sant Feliu de Guíxols.

Veredicte i lliurament de premis: Acte a celebrar el dia 22 de Maig. El lloc i l’hora es comunicarà de manera oportuna a la Biblioteca i el Web de l’Ajuntament

Qüestions generals:

–         No s’acceptarà cap treball que no s’ajusti a aquestes bases ni aquells que es presentin sense la fitxa annexa amb totes les dades..

–         Si les obres presentades no reuneixen prou qualitat, el Jurat es reserva el dret de declarar el premi desert.

–         Les obres no premiades es podran recollir a la Casa Albertí (C/ Penitència, 10). Les obres no retirades passaran a ser propietat de l’Ajuntament de St. Feliu de Guíxols que en podrà fer l’ús que estimi convenient..

–         Els/les participants es responsabilitzaran que no hagi drets de tercers sobre l’obra presentada i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi