I després

Pla de Barris de Sant Feliu i IRES convoquen un concurs literari de relat breu

Compartiu aquesta història

Pla de Barris organitza amb la Fundació IRES (Institut de Reinserció Social) un concurs literari breu per fomentar la creació literària a l’entorn del concepte igualtat de gènere.

Objectiu del Premi: El foment i la promoció de la creació literària a l’entorn de la igualtat de gènere. S’adreça a tota la ciutadania de Sant. Feliu de Guíxols o bé a tota persona vinculada a la població per motius laborals. Cada concursant pot presentar màxim un treball.

Participants: S’estableix dos categories:

– Junior: 12 i 17 anys

– Sènior: 18 anys i més.

Característiques dels relats:

– Les obres presentades cal que siguin originals, inèdites i no premiades en altres concursos literaris.

– Els treballs podran estar escrits en llengua catalana o castellana.

– El tema del relat serà lliure però compromès amb el lema “Tots Som Iguals”.

– Els treballs han d’estar redactats a màquina o amb ordinador amb lletra Arial 12, a un espai i mig i per una sola cara.

– L’extensió del text no serà superior a 5 folis ni inferior a 2.

– Els relats hauran d’estar encapçalats per un títol.

Terminis i lloc de presentació de les sol·licituds: Les sol·licituds de participació i tota la documentació requerida s’hauran de lliurar a en un sobre tancat (en el qual es posarà I Concurs Literari de Relat Curt per a la Igualtat) a la Biblioteca. Octavi Viader i Margarit (C/Joan Surís, 28-34) i a la Casa Albertí (C/ Penitència, 10), entre el dia 1 de Març i el 30 d’Abril de 2012 ambdós inclosos.

Criteris de Valoració: La valoració dels treballs es farà sobre un total de 10 punts d’acord amb el següent:

– Grau de qualitat literària, correcció estilística i ortogràfica: Fins a 3 punts.

– Grau d’adequació del relat al tema de la convocatòria: Fins a 1 punt.

– El grau de transmissió dels valors d’igualtat: Fins a 2 punts.

– L’originalitat en el tractament d’aquesta problemàtica en el món actual. Fins a 2 punts.

– La mesura que el contingut que es col transmetre no sigui un estereotip o tòpic social: Fins a 2 punts.

Jurat: Format per especialistes, els noms dels quals es donarà a conèixer oportunament.

Premis: Els premis són comuns per a les dos categories establertes en aquestes bases:

– 1r Premi: Una Entrada per a qualsevol actuació programada al Festival de la Porta Ferrada 2012. Publicació de l’obra al web de l’Ajuntament.

– 2n Premi: Llibre de la Costa Brava (edició 3D) elaborat per l’Arxiu de Sant. Feliu de Guíxols.

– 3r Premi: Una Làmina de dibuix de Sant Feliu de Guíxols.

Veredicte i lliurament de premis: Acte a celebrar el dia 22 de Maig. El lloc i l’hora es comunicarà de manera oportuna a la Biblioteca i el Web de l’Ajuntament

Qüestions generals:

– No s’acceptarà cap treball que no s’ajusti a aquestes bases ni aquells que es presentin sense la fitxa annexa amb totes les dades..

– Si les obres presentades no reuneixen prou qualitat, el Jurat es reserva el dret de declarar el premi desert.

– Les obres no premiades es podran recollir a la Casa Albertí (C/ Penitència, 10). Les obres no retirades passaran a ser propietat de l’Ajuntament de St. Feliu de Guíxols que en podrà fer l’ús que estimi convenient..

– Els/les participants es responsabilitzaran que no hagi drets de tercers sobre l’obra presentada i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi

 

El més llegit

I després