I després

PER EXPOSAR AL MERCAT DEL BRUNYOL

Compartiu aquesta història

Des del 17 de febrer i fins el 10 de març està obert el termini per tal de presentar sol·licitud de participació al Mercat del Brunyol 2014 es portarà a terme els dies 18, 19 i 20 d’abril a la plaça del Monestir de Sant Feliu de Guíxols, en el qual hi podem participar els artesans que compleixin els requisits exigits.
El cost per exposar-hi és de 370,38€ per una parada d’alimentació de 3 m lineals durant els 3 dies, i de 154,32€ per una parada d’artesania de 2m , lineals durant els 3 dies. Si és volen més metres dels designats inicialment, la taxa per metre lineal extraordinari serà de 123,46€ per una parada d’alimentació durant els 3 dies i de 77,16€ per una parada d’artesania durant els 3 dies.
Cal portar: Fotocòpia del DNI de l’interessat, o en cas de no actuar en nom propi, poder notarial acreditatiu de la representació que ostenta, degudament compulsat pel secretari de la corporació, declaració jurada signada, segons model facilitat per l’Ajuntament i fotografia del producte objecte de l’autorització.
Es pot fer la sol:licitud via correu postal o presencialment a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, a l’OIAC (Oficina de Informació i Atenció Ciutadana), Plaça del Mercat, núm. 6-9 17220 Sant Feliu de Guíxols (Girona).
Una vegada fetes les comprovacions es rebrà la conformitat i el document de pagament per poder fer efectiu l’ingrés abans de l’1 d’abril de 2014 i es lliurarà el justificant d’inscripció.
Trobareu les bases al web de l’Ajuntament:
http://ciutada.guixols.cat/DetallTramit/_Klqbpu_J_iDbMz3gzKy_I9yjyzHLdSvx

El més llegit

I després