I després

Pavelló: tres setmanes sense serveis. Ajuntament: Ple d’aprovació d’actes

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols informa a tots els ciutadans i, especialment als usuaris del Pavelló Municipal d’Esports de La Corxera que per prescripció sanitària i seguint indicacions tècniques, la instal·lació d’aigua romandrà tancada fins que s’hi hagin fet les tasques d’adequació i certificació pertinents.
Això comporta el tancament provisional dels lavabos, vestidors i dutxes – durant un període aproximat de tres setmanes- mentre es porten a terme aquestes tasques.

D’altra banda, el dimecres dia 8 de juny se celebrarà un Ple del qual reproduïm l’ordre del dia:

Assenyalament:

1a Convocatòria 08/06/2011 a les 10:15hores

2a Convocatòria 10/06/2011 a les 10:15hores

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió de Ple extraordinària que tindrà lloc a la Sala de Plens el dia i hora que figuren a l’assenyalament, per tractar dels assumptes següents:

NÚM.: ASSUMPTE:

APROVACIO DE LES ACTES DE LES DARRERES SESSIONS (EXTRAORDINARIA 26/04/2011, ORDINARIA 28/04/2011, EXTRAORDINARIA 12/05/2011) D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ARTICLE 36 DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC DE LES ENTITATS LOCALS

Recordem que el dissabte, 11 de juny per a les 12:00 h. del migdia es convoca el Ple de Constitució del nou Ajuntament per a la propera legislatura que serà transmès en directe per Ràdio Sant Feliu.

El més llegit

I després