I després

ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE GENER A SFG

Compartiu aquesta història

Aquest dijous, 28 de gener a les 20:00 h. se celebrarà al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el Ple Municipal Ordinari del mes de gener de 2016 amb els següents punts de l’ordre del dia:

  1. PART RESOLUTIVA:

1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 22 DE DESEMBRE DE 2015

2.- APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ

3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL SOBRE COMPLIMENT DE TERMINIS DE FACTURES PENDENTS DE RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ. 4T. TRIMESTRE 2015

4.- DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE EL CÀLCUL DELS SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT EN EL TANCAMENT DE L’EXERCICI 2015 DE L’AJUNTAMENT

5.- DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE EL CALCUL DELS SALDOS DE DUBTOS COBRAMENT EN EL TANCAMENT DE L’EXERCICI 2015 DE L’EMISSORA MUNICIPAL

6.- DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE EL CALCUL DELS SALDOS DE DUBTOS COBRAMENT EN EL TANCAMENT DE L’EXERCICI 2015 DE L’ESCOLA DE MUSICA DE SANT FELIU DE GUIXOLS

7.- DONAR COMPTE DE LA PRORROGA DEL PRESSUPOST GENERAL 2015 PER L’EXERCICI 2016

8.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE DELEGACIO DE COMPETÈNCIES A UN REGIDOR

9.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALCIA SOBRE LA MODIFICACIÓ DE DELEGACIONS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

10.- RESOLUCIÓ DE LES AL.LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’EXERCICI 2016

11.- BAIXA DRETS PENDENTS D’EXERCICIS TANCATS (2015)

12.- PROPOSTA DE RECONEIXEMENT OFICIAL DEL GREUGE QUE VA FER L’AJUNTAMENT FRANQUISTA AL GUIXOLENC RAFAEL PATXOT I JUBERT

13.- SOL·LICITUD COMPATIBILITAT DE L’ACTIVITAT A L’ADMINISTRACIÓ

14.- SOL.LICITUD DE COMPATIBILITAT DE L’ACTIVITAT A L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA AMB LA DOCÈNCIA A LA UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA

15.- SOL.LICITUD DE COMPATIBILITAT DE L’ACTIVITAT A L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA AMB LA DOCÈNCIA A L’ESCOLA SUPERIOR D’ARXIVÍSTICA I GESTIÓ DE DOCUMENTS

16.- APROVACIÓ DE LES ADDENDES DE PRÒRROGA, PER A L’ANY 2016, DE CONVENIS AMB L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE I EL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL D’HABITATGES

17.- NOMENAMENT D’UN VOCAL DEL CONSELL RECTOR DE L’ORGANISME AUTÒNOM EMISSORA MUNICIPAL

18.- APROVACIÓ DE LES NORMES D’ORGANITZACIÓ DEL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA DE MÚSICA

19.- APROVACIÓ DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SANT FELIU DE GUIXOLS

20.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DEL SECTOR SMU-27 AGGLOTAP

21.- MOCIÓ PRESENTADA PER PART DEL GRUP MUNICIPAL DE GUIXOLS DES DEL CARRER SOBRE LA TRANPARÈNCIA, L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ I EL BON GOVERN

22.- MOCIÓ PRESENTADA PER PART DEL GRUP MUNICIPAL DE GUIXOLS DES DEL CARRER SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE PLANS I POLÍTIQUES LOCALS D’ERADICACIÓ DE L’ASSETJAMENT ESCOLAR, L’HOMOFÒBIA I LA TRANSFÒBIA ALS CENTRES EDUCATIUS I ESPAIS JUVENILS

23.- PROPOSICIONS URGENTS

  1. PART DE CONTROL:

1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QUESTIONS D’INTERES

2.- PRECS I PREGUNTES

El més llegit

I després