I després

ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE DIJOUS

Compartiu aquesta història

Aquest dijous, 30 de juliol, a les 21:00 h. se celebrarà el Ple Municipal Ordinari del mes de juliol al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, que també podeu escoltar en directe per la nostra emissora, i que conté el següent ordre del dia:

1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 30 DE JUNY DE 2015

2.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL EXERCICI 2014

3.- INFORME TRIMESTRAL. SOBRE COMPLIMENT DE TERMINIS DE FACTURES PENDENTS DE RECONEIXER L’OBLIGACIÓ, SEGON TRIMESTRE 2015. (GEN E20 I 5000524)

4.- SEGUIMENT COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT 2N. TRIMESTRE 2015 DE L’AJUNTAMENT 1 DELS SEUS ORGANÍSMES AUTÒNOMS (GENE2015000542/541/533)

5.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (12152015000003)

6.- SOL.LICITUD DE COMPATIBILITAT PER A UNA SEGONA ACTIVITAT D’UNA TREBALLADORA DE L’AJUNTAMENT (X2015007976)

7.- APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS DE L’ANY 2016 1 SEGÜENTS (GENE2015000550)

8.- ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA DE FUNERÀRIA JUANALS SA DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL (14132015000014)

9.- RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIO DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE LA COSTA BRAVA (GENE2015000173)

10.- RESOLUCIÓ DE LES AL.LEGACIONS PRESENTADES DURANT LA INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2015 (GENE2015000301)

11.-MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL GUÍXOLS DES DEL CARRER DE REBUIG A L’ACORD COMERCIAL DE L’ASSOCIACIÓ TRANSATLÀNTICA PER AL COMERÇ I LA INVERSIÓ ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I ELS ESTATS UNITS (124142015000005)

12.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA A FAVOR DE LA LLIBERTAT NACIONAL DE CATALUNYA

13.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM DEL SECTOR SMU-27 AGGLOTAP 1 ENTORNS

14.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT I ELS SRS. PIERRE I AGNES ESTRICHÉ DE BARACÉ, REFERENT A LA REORDENACIÓ DEL SMU-27 AGGLOTAP I ENTORN.

15.- PROPOSICIONS URGENTS

PRECS I PREGUNTES

El més llegit

I després