I després

ORDRE DEL DIA DEL PLE MUNICIPAL

Compartiu aquesta història

Aquest dijous, 27 de març a les 9 del vespre se celebrarà el Ple Municipal Ordinari del mes de març de 2014. Podreu escoltar-lo en directe pel 107.0 FM i pel nostre web: www.rsf.fm. A falta de conèixer les proposicions urgents, l’ordre del dia és el següent:

1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 27 DE FEBRER DE 2014

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

3.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L’EXERCICI 2013, DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I LA LIQUIDACIÓ CONSOLIDADA

4.- DONAR COMPTE DE L’INCREMENT DELS DRETS DE DIFÍCIL O IMPOSSIBLE RECAPTACIÓ DE L’AJUNTAMENT I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS DE L’EXERCICI 2013

5.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE DESTÍ DEL SUPERÀVIT SEC DE LA LIQUIDACIÓ CONSOLIDADA DE L’EXERCICI 2012 I 2013

6.- DONAR COMPTE DELS FITXERS DEL PRESSUPOST PRORROGAT DE L’EXERCICI 2013 PEL 2014 ENVIATS AL MINHAP

7.- APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ, INSTAL•LACIONS I OBRES I DEDUCCIONS DE LA QUOTA CORRESPONENT

8.- VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DE POUM DELS SECTORS SUD-11, SUD-12 I DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA DEL POUM PEL QUE FA AL SUD-14 MAS BALMANYA

9.- MODIFICACIÓ ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT. PLA DE MILLORA URBANA DE L’ÀMBIT DEL SMU-05 VISTA ALEGRE NORD

10.- VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DEL PORT CLAU E DE SANT FELIU DE GUIXOLS

11.- VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL DEL PORT (ZONES B, H, I) DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

12.- VERIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM QUE AFECTA AL SÒL URBÀ DE BUJONIS INDUSTRIAL, SECTOR SUD-12 SANT AMANÇ, SUD-11 MAS BALMANYA I SMU-03 BUJONIS INDUSTRIAL NORD

13.- CONVENIS DE L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE I PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL PER L’ANY 2014

14.- PROPOSICIONS URGENTS

PRECS I PREGUNTES.

El més llegit

I després