I després

Ordre del dia del Ple Municipal Ordinari presencial del dijous 30 de setembre a les 21 hores

Ordre del dia del Ple Municipal Ordinari presencial del dijous 30 de setembre a les 21 hores

Compartiu aquesta història

Assenyalament:

1a Convocatòria 30/09/2021 a les 21:00 hores 2a Convocatòria 04/10/2021 a les 21:00 hores

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió de Ple sessió ordinària que tindrà lloc a la Sala de Plens el dia i hora que figuren a l’assenyalament, per tractar dels assumptes següents:

I.         PART RESOLUTIVA:

1.- APROVAR LES ACTES ANTERIORS NÚM. 12/2021 DE DATA 26/08/2021 I NÚM. 13/2021 DE DATA 02/09/202

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

3.- APROVACIÓ INICIAL DE CRÈDIT EXTRAORDINARI

4.- APROVACIÓ INICIAL DE SUPLEMENT DE CRÈDIT

5.- APROVACIÓ INICIAL DE SUPLEMENT DE CRÈDIT

6.- COMPATIBILITAT AMB ACTIVITAT DOCENT A L’ISPC

7.- RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2021AJ07004300 DE DATA 13 DE SETEMBRE DE 2021 D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS, D’ENCARREC DE GESTIÓ PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR A L’ESCOLA BRESSOL ORENETA

8.- PRORROGAR EL CONVENI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 80 PLACES D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL I 20 D’ACOLLIMENT DIÜRN PER A GENT GRAN DEPENDENT DE LA RESIDÈNCIA SANT FELIU DE GUÍXOLS I AL CENTRE DE DIA SANT FELIU DE GUÍXOLS

9.- SUBVENCIONS EN ESPÈCIE PER A LA DIGITALITZACIÓ DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS

10.- APROVACIÓ PROVISIONAL LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM NÚM. 38 –ARTICLE 195 DE LES NNUU DEL POUM.

11.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL TRAM URBÀ DE LA RIERA DE SANT AMANÇ I DEL PRIMER TRAM DE LA RIERA DEL MONESTIR

12.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REFORMA DELS LOCALS DE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU DESTINATS A OFICINES DE L’ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL

13.- NOVA DENOMINACIÓ, RETOLACIÓ I RENUMERACIÓ DEL TRAM DEL CARRER TRAVESSIA DEL RAIG, ENTRE EL CARRER DEL RAIG I L’AVINGUDA SANT ELM

 14.- UNIFICACIÓ DE L’ANTIC CARRER CELS A LA TRAVESSERA DE L’ALGAVIRA

15.-PROPOSICIÓ PER A L’ACTUALITZACIÓ DEL CENS D’HABITATGES BUITS

16.- MOCIÓ PER ASSEGURAR LA MILLORA DEL FINANÇAMENT DELS SERVEIS SOCIALS A TRAVÉS D’UN NOU CONTRACTE PROGRAMA 2022-2025

17.- MOCIÓ PER UN SISTEMA AEROPORTUARI A CATALUNYA QUE SUPERI LA PROPOSTA D’ALLARGAMENT DE LA TERCERA PISTA A L’AEROPORT DEL PRAT

18.- MOCIÓ PER AL RETORN A L’IVA REDUÏT DEL 10% DEL SECTOR DE LA PERRUQUERIA, BARBERIA I ESTÈTICA

19.- PROPOSICIONS URGENTS

II.        PART DE CONTROL:

20.      INFORMACIÓ ALS REGIDORS

21.      PRECS I PREGUNTES.

El més llegit

I després