I després

ORDRE DEL DIA DEL PLE MUNICIPAL D’AQUEST DIJOUS

Compartiu aquesta història

El proper dijous 30 de juny a les 21:00 h. se celebrarà el Ple Municipal Ordinari de juny amb el següent ordre del dia:

  1. PART RESOLUTIVA:

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

2.- APROVACIÓ INICIAL DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI PER A INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES 2016

3.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL SUPLEMENT DE CREDIT 3 SC002/2016 (FINANÇAT AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA PER A DESP. GENERALS)

4.- APROVACIÓ INICIAL DEL CREDIT EXTRAORDINARI 3 CE001/2016 (FINANÇAT AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA PER A DESP. GENERALS)

5.- INICI DE L’EXPEDIENT D’ATERMENAMENT DE LA FINCA DE PROPIETAT MUNICIPAL SITUADA AL CARRER JACINT DE PAU, NÚM. 32

6.- RATIFICACIÓ DELS NOUS ESTATUS DE L’ENTITAT ADF GAVARRES

7.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LES FRANGES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS

8.- MOCIÓ PER A LA DEROGACIÓ DEL REIAL DERET 1004/2015 QUE REGULA EL PROCEDIMENT PER L’ADQUISICIÓ DE LA NACIONALITAT ESPANYOL

9.- MOCIÓ PERQUÈ EL MUNICIPI ES COMPROMETI A TREBALLAR AMB LA BANCA ÈTICA

10.- MOCIÓ PER A LA CREACIÓ DEL PATRONAT DE TURISME I COMERÇ DE LA CIUTAT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

11.- MOCIÓ PER A LA DEFENSA DE L’ACOLLIDA DE LES PERSONES REFUGIADES.

12.- MOCIO PERQUÈ ES RETIRIN ELS RÈTOLS PROHIBITIUS DE LA ZONA DE LA PLATJA DE CAN RIUS, ES DOTI L’EMBARCADOR D’AMARRADORS D’ÚS PÚBLIC I S’ARREGLI EL CAMI DE RONDA QUE SURT DE LA PLATJA DE CAN RIUS

13.- PROPOSICIONS URGENTS

 

II.- PART DE CONTROL

14.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

14.1.- DONAR COMPTE DE LA TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT EXP. 1 TC 098/2016, OBRES MILLORA ESCOLES MUNICIPALS

14.2.- DONAR COMPTE DE LA TRANSFERENCIA CREDIT 97/2016, RESTAURACIO BANDERA

14.3.- DONAR COMPTE DE LA TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT EXP. 1 TC 103/2016, ALTRES DESPESES RESTAURACIÓ BANDERA

14.4.- DONAR COMPTE 1 TC111/2016, ADQUISICIO FINCA CAN BLASCO

15.- PRECS I PREGUNTES.

El més llegit

I després