I després

ORDRE DEL DIA DEL PLE MUNICIPAL D’ABRIL

Compartiu aquesta història

Aquest dijous, 28 d’abril, a les 20:00 h. al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols se celebrarà el Ple Municipal Ordinari del mes de febrer que es pot seguir en directe per la nostra emissora i pàgina web i que conté el següent ordre del dia:

  1. Part resolutiva:

1.- Aprovar l’esborrany de l’acta anterior

2.- Acceptació del llegat de monedes mediavals del sr. Joan Vilaret i Monfort amb destí al fons del Museu d’Història de la Ciutat

3.- Aprovació inicial de la derogació de l’ordenança municipal reguladora de subvencions per a diverses finalitats dins de l’àmbit de competència municipal

4.- Aprovació inicial de la modificació de la base 30a d’execució del pressupost (procediment subvencions)

5.- Aprovació del suplement de crèdit (triennis escola de música)

6.- Aprovació de la pròrroga del contracte per al servei d’abalisament de les zones de banyistes i camps de boies del litoralde Sant Feliu de Guíxols, temporades 2012-2015

7.- Modificació del conveni per a la cessió de l’ús de la Casa Irla a la Fundació Josep Irla

8.- Contracte per a la gestió del cementiri municipal

9.- Modificació dels membres del Consell Escolar

10.- Querella contra l’Estat espanyol per crims contra la humanitat per l’afusellament dels alcaldes ganxons Campà i Llorens

11.– Moció de suport al Banc d’ADN per a les identificacions dels desapareguts a la guerra civil

12.- Moció per fer front a l’estigma i la discriminació relacionats a l’epidèmia del vih/sida

13.- Moció per a l’ordenació de l’esplanada del port i l’accés a la Cala Jonca

14.- Moció per a l’aprovació d’un protocol per a la inclusió de clàusules socials en les contractacions de l’Ajuntament

15.- Moció de recolzament a la sol·licitud d’artistes locals per fer exposicions al pati de l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

16.- Proposicions urgents

  1. Part de control:

1.- Donar compte dels decrets d’alcaldia, acords de Junta de Govern i altres qüestions d’interès.

2.- Precs i preguntes.

El més llegit

I després