I després

ORDRE DEL DIA DEL PLE DE SFG

Compartiu aquesta història

Aquest dijous, a les 21:00 h, al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, se celebrarà el Ple ordinari corresponent al mes de juny de 2014 del qual us avancem l’ordre del dia distribuïda en els següents punts:

I . Part resolutiva:
1.- APROVAR ELS ESBORRANYS DE LES ACTES ANTERIORS DE DATA 29 DE MAIG DE
2014, 6 DE JUNY DE 2014 I 10 DE JUNY DE 2014
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS
3.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS CONTRA INFORMES DE DISCREPÀNCIES EMESOS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL REFERITS A L’EXERCICI ECONÒMIC 2013.
4.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DE TARGETES I LA RESERVA D’ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT I MOBILITAT REDUÏDA
5.- MOCIÓ PER A L’AVANÇAMENT DE L’EDAT DE JUBILACIÓ DELS MEMBRES DEL COS DE POLICIA LOCAL
6.- PROPOSICIONS URGENTS

I I. Part de control:
PRECS I PREGUNTES.

 

El més llegit

I després