Aquest dijous 27 d’abril a les 21:00 h, se celebrarà al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols el Ple Municipal Ordinari del mes de març, que podeu escoltar en directe per Ràdio Sant Feliu i que conté els següents punts en l’ordre del dia:  

  1. PART RESOLUTIVA:

1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE 30-3-17

2.- APROVACIO DE L’INVENTARI MUNICIPAL

3.- AIXECAMENT DE LA DISCREPANCIA I APROVACIO DE FACTURES DE L’EMPRESA MUGADAS S.L.

4.- SOL.LICITUD DE COMPATIBILITAT DEL SR. FRANCESC AICART I HEREU AMB L’ACTIVITAT DE COL•LABORADOR DOCENT A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC)

5.- SOL•LICITUD DE COMPATIBILITAT DEL SR. JOSE ANTONIO SANCHEZ PERALTA AMB L’ACTIVITAT D’UN NEGOCI PROPI EN L’ÀMBIT DE L’HOSTALERIA

6.- SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES PER A L’ÀMBIT DEL PA-12 TURÓ DEL PORT I SMU-13 PUIG DE LA RÚPIA

7.- ACORDAR LA RESOLUCIÓ PER MUTU ACORD DEL CONVENI URBANÍSTIC SIGNAT EL DIA 27/04/2010, EL SEU ANNEX DE 20/10/2010, L’ACORD DE PERMUTA APROVAT PER PLE DE 12/05/2011, I ACORDAR DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD DE PLE DE 28 DE FEBRER DE 2013 D’AFECTAR UNA FINCA MUNICIPAL AL COMPLIMENT DEL PACTE SETÈ D’AQUELL CONVENI

8.- TRANSFERÈNCIA DE CREDIT 004/2017 PER DESPESES LOCOMOCIO, DIETES DE FORMACIO I ALTRES DIETES

9.- MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIO MIXTA DE SEGUIMENT DEL CONTRACTE PER A LA GESTIO DE LA PISCINA MUNICIPAL LA CORXERA (2010-2020)

10.- MOCIÓ SOBRE LA REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT I LA REFORMA DEL SOSTRE DE DESPESA ALS MUNICIPIS

11.- MOCIÓ PER GARANTIR QUE LA CIUTADANIA I ELS GRUPS MUNICIPALS PUGUIN FORMULAR PRECS I PREGUNTES

12.- MOCIÓ PER A LA CONSERVACIÓ I A LA MUSEITZACIÓ DELS GEGANTS DE LA CIUTAT

13.- MOCIÓ CONTRA LA JUDICIALITZACIÓ DE LA POLÍTICA PER PART DE L’ESTAT ESPANYOL

14.- MOCIÓ SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RELATIVA A L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

15.- MOCIÓ A FAVOR D’UNES COMARQUES GIRONINES DESMILITARITZADES

16.- MOCIÓ PER INSTAR L’AJUNTAMENT A PENDRE MESURES D’ACCESSIBILIAT I SEGURETAT PELS VEHÍCLES D’EMERGÈNCIES.

17.- PROPOSICIONS URGENTS

  1. PART DE CONTROL:

18.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

19.- PRECS I PREGUNTES.