I després

ORDRE DEL DIA DEL PLE D’AQUEST DIJOUS

Compartiu aquesta història

Aquest dijous 30 de març a les 21:00 h, se celebrarà al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols el Ple Municipal Ordinari del mes de març, que podeu escoltar en directe per Ràdio Sant Feliu i que conté els següents punts en l’ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA:
1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 22/02/2017

2.- APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ

3.- DONAR COMPTE AL PLE LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST 2016 (AJUNTAMENT)

4.- DONAR COMPTE AL PLE LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST 2016 (O.A. ESCOLA DE MUSICA)

5.- DONAR COMPTE AL PLE LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST 2016 (O.A. EMISSORA MUNICIPAL)

6.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIO CONSOLIDADA DEL PRESSUPOST 2016

7.- PLANS PRESSUPOSTARIS A MIG TERMINI 2017 A 2020

8.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME SOBRE ACORDS ADOPTATS CONTRA INFORMES DE DISCREPANCIES EMESOS PER LA INTERVENCIO MUNICIPAL DURANT L’ANY 2016

9.- AIXECAMENT DE LA DISCREPÀNCIA I APROVACIÓ DE LA FACTURA 2017/5 DE SOREA S.A.U

10.- AIXECAMENT DISCREPANCIA I APROVACIO FACTURA 2017/161 MUGADAS SLU

11.- APROVACIÓ DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT EXP. 3 SC001/2017 2a FASE URB. 4 CARRERS, ENJARDINAMENT JULI GARRETA, I PROJECTES TECNICS

12.- APROVACIÓ DEL SUPLEMENT DE CREDIT 3 SC002/2017, AMORTITZACIO DEUTE

13.- APROVACIO DE LA TRANFERÈNCIA DE CRÈDIT EXP. 3 TC001/2017 APORTACIO I TRANSFERECIES ASSOCIACIONS CULTURALS

14.- APROVACIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT EXP. 3 TC002/2017 DESPESES REIS

15.- APROVACIO DE LA TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT EXP. 3 TC 003/2017 ALTRES DESPESES CARNAVAL

16.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER AL SERVEI D’ABALISAMENT DE LES ZONES DE BANYISTES I CAMPS DE BOIES DEL LITORAL DE SANT FELIU DE GUIXOLS, TEMPORADES 2012-2017 (REF. 2114C)

17.- PRÒRROGA I MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A LA GESTIO INTEGRAL DEL FESTIVAL INTERNACIONAL PORTA FERRADA 2014-2017 (REF. 2317C)

18.- ADDENDA I PRÒRROGA DEL CONVENI DE L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE I PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL D’HABITATGES 2017

19.- APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES)

20.- MOCIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA 14 D’ABRIL

21.- MOCIÓ PER L’ANUL•LACIÓ DEL JUDICI AL PRESIDENT LLUÍS COMPANYS

22.- MOCIÓ PER AL CONTROL DE LA QUALITAT DELS PISOS TURÍSTICS DE LA CIUTAT

23.- MOCIÓ PER DEMANAR L’ELIMINACIÓ DE LES TAXES DE REPOSICIÓ D’EFECTIUS EN LA FUNCIÓ PÚBLICA

24.- PROPOSTA DE REBUIG A L’ACORD ECONÒMIC DE COMERÇ GLOBAL ENTRE LA UE I EL CANADÀ (CETA)

25.- MOCIÓ SOBRE LA REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT I LA REFORMA DEL SOSTRE DE DESPESA ALS MUNICIPIS

26.- MOCIÓ PER GARANTIR QUE LA CIUTADANIA I ELS GRUPS MUNICIPALS PUGUIN FORMULAR PRECS I PREGUNTES

27.- MOCIÓ PER A LA CONSERVACIÓ I A LA MUSEITZACIÓ DELS GEGANTS DE LA CIUTAT

28.- MOCIÓ CONTRA LA JUDICIALITZACIÓ DE LA POLÍTICA PER PART DE L’ESTAT ESPANYOL

29.- MOCIÓ SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RELATIVA A L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

30.- PROPOSICIONS URGENTS

II. PART DE CONTROL:

31.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

32.- PRECS I PREGUNTES.

El més llegit

I després