I després

ORDRE DEL DIA DEL PLE D’AQUEST DIJOUS

Compartiu aquesta història

Aquest dijous, a les 21:00 h. se celebrarà al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu el Ple Municipal Ordinari corresponent al mes de juliol amb el següent ordre del dia:

1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 27 DE JUNY DE 2013.
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS.
3.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL EXERCICI 2012.
4.- APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ.
5.- EXP.46/2013. TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT. APLICACIONS I INVERSIONS 2013.
6.- APROVAR LES BASES PARTICULARS PER LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER DESENVOLUPAR UNA ACTIVITAT ECONÒMICA EN EL VIVER D’EMPRESES DEL BARRI DEL PUIG-EIXAMPLE DE LLEVANT.
7.- APROVAR LES BASES PARTICULARS PER LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER LA MILLORA, REHABILITACIÓ I NOVA IMPLAMENTACIÓ D’ESTABLIMENTS COMERCIALS, DE SERVEIS I/O CASES TALLER AL TERRITORI DEL BARRI DEL PUIG-EIXAMPLE DE LLEVANT.
8.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER LA REGULACIÓ DELS USOS HOTELERS AL PASSEIG DE SANT POL.
9.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL DEL PORT PER L’ÀMBIT DEL CLUB NÀUTIC VELL, ZONA DE VARADA-SERVEIS I ZONA DE VARADA EN PLATJA.
10.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL ESPECÍFIC DE LA ZONA CLAU E DEL PORT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS.
11.- MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR.
12.- PROPOSICIONS URGENTS

– PRECS I PREGUNTES

El més llegit

I després