I després

OBRES REURBANITZACIÓ CARRER LLUNA

Compartiu aquesta història

Comencen a Sant Feliu tot un seguit d’obres de reurbanització i millora de carrers per a les quals caldrà la paciència i la comprensió dels veïns per facilitar la seva execució. Algunes es portaran a terme en trams de l’Eixample, la qual cosa també afectarà a la vialitat en aquests espais en els quals s’hi troben diversos centres escolars.
És per això que l’Ajuntament ha enviat una circular als veïns afectats per les obres de reurbanització del tram del carrer Lluna (entre Sant Domènec i Creu), on a més d’informar-los dels treballs i altres aspectes tècnics, els aporta alternatives per al període d’obres, de les quals informen que seran executades per l’empresa Mugadas SLU, que tindran un cost de 81.651,10 € (IVA inclòs) i un termini d’execució d’uns tres mesos.
El carrer té una amplada aproximada de 4,35 m. S’ha previst una calçada central aproximada de 2,70 m per al pas de vehicles, pavimentada amb asfalt, i voreres a banda i banda del carrer amb una amplada aproximada de 90 cm. la vorera nord i d’entre 70-85 cm la vorera sud. S’ha optat per un acabat de les mateixes característiques que els actuals carrers d’Algavira, de la Creu i Sant Domènec, és a dir, amb unes voreres de poca alçada ─3-4 cm─ amb paviment de llosa romana de 60x40x8 cm. i una vorada prefabricada de formigó igualment que la rigola.

-Aigua
Es construirà una xarxa de sanejament separativa per a les aigües pluvials i les residuals tot substituint l’actual canalització per dues conduccions de 400 mm de diàmetre. La captació de les aigües de pluja es realitzarà mitjançant reixes interceptores ubicades transversalment al carrer.
Respecte a la xarxa d’aigua potable, se substituirà la canalització existent per una de nova de 125 mm de diàmetre. Es reposaran les escomeses existents.

Enllumenat
Pel que fa a l’enllumenat públic, darrerament ja s’ha procedit a la substitució de les llumeneres i al canvi de línies, motiu pel qual només es procedirà al soterrament dels creuaments de carrers.
Referent a la xarxa d’electricitat, s’eliminaran els actuals encreuaments aeris de baixa tensió. Paral·lelament, els trams aeris es graparan a les façanes.

Serveis de Telefonia i Gas
Es preveu soterrar els actuals creuaments de carrers de la xarxa de telefonia i es mantindrà l’actual xarxa de gas ja que la companyia ha considerat que està en bones condicions i no cal renovar-la.

On aparcar mentre durin les obres
Mentre durin les obres està previst que els propietaris de garatges amb sortida a aquest carrer puguin estacionar els seus vehicles en el solar recentment condicionat com a aparcament, situat al c/ del Sol núm. 41-43.

També informen que el responsable de les obres és l’arquitecte tècnic, Francesc Blanch i per aportar informació sobre qualsevol anomalia o bé per fer suggeriments es poden adreçar a l’Àrea d’Urbanisme a través del telèfon 972 32 70 13 o bé al correu electrònic. urbanisme@guixols.cat

El més llegit

I després