I després

OBRES I PLE AL SALÓ DE SESSIONS

Compartiu aquesta història

La Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Feliu ha necessitat una mena de cirurgia per tal d’assegurar el sostre que havia cedit més de 8 centímetres amb el perill de despreniment que podia suposar si no s’hi feia una intervenció.
El base del cel ras està conformada pels antics panells formats per un entramat a base de canyes, enguixat per sota, i es va detectar el perill quan un arquitecte que assistia a una reunió en aquell espai va advertir de la situació de forma espontània. La informació fou traslladada als tècnics d’urbanisme que varen contactar amb una empresa d’enguixats que, després d’obrir una sèrie de registres va tornar a collar-lo a l’estructura amb estopades i filferros, la qual cosa va requerir uns quants dies per tornar-lo pràcticament al seu estat original. L’obra va requerir el tancament de la sala per a les reunions i actes institucionals com el de la presentació del Festival de la Porta Ferrada que es va haver de traslladar a la quarta planta del Monestir.
Aquest dijous es tornarà a la normalitat, a partir de les 9 del vespre, amb la celebració del Ple Municipal ordinari del mes de maig que tindrà el següent ordre del dia :
1.- APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES ANTERIORS DE DATA 24 D’ABRIL DE 2014 I 28 D’ABRIL DE 2014.
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS
3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DELS FITXERS D’EXECUCIÓ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2014 I ELS CÀLCULS D’ESTABILITAT TRAMESOS AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (MINHAP) CONFORME L’ART. 5 DE L’ORDRE HAP/2105/2012
4.- DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT (1R TRIMESTRE 2014) DE L’AJUNTAMENT I DELS ORGANISMES AUTÒNOMS
5.- APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ, INSTAL•LACIONS I OBRES
6.- MEMÒRIA D’ACTUACIONS PORTADES A TERME PEL SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES DURANT L’ANY 2013
7.- COMPAREIXENÇA DEL REGIDOR DELEGAT DE PLATGES I DEL REGIDOR DE TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA PER A LA GESTIÓ DE LES AUTORITZACIONS DELS SERVEIS DE TEMPORADA
8.- MODIFICACIÓ I APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL.
9.- DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER S’ADOLITX
10.- CONCURS PER A LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE L’ESPAI GASTRONÒMIC DE LA CUINA I REFECTORI DEL MONESTIR DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
11.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENACIÓ DE LES FINQUES INCLOSES A L’SMU-16 CALA SANS DELS PREVSITOS EN EL POUM DE 2006
12.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA DE L’ALÀBRIGA
13.- PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2015
14.- PROPOSICIONS URGENTS
PRECS I PREGUNTES.

El més llegit

I després