I després

OBERT UN PROCÉS SELECTIU MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE PER A EDUCADORS/ES SOCIALS

Compartiu aquesta història

Fins al 20 de febrer s’obre un procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’educadors/es socials en règim laboral. Seguidament us deixem amb més informació:

Què és i per a què serveix?
Per a la creació d’una borsa de treball per cobrir necessitats temporals de personal de la categoria d’educadors/es socials en règim laboral, que es produeixin durant un període de dos anys.

Qui ho pot demanar?
Qualsevol persona que compleixi els requisits, en nom propi o en nom d’una altra persona, acreditant dita representació.

Quin cost té?
Cap.

Quins documents s’han d’aportar?
1.- Instància específica.
2.- Fotocòpia DNI/NIE.
3.- Fotocòpia de la titulació exigida a l’annex 1 de les bases.
4.- Fotocòpia certificat acreditatiu de català nivell de suficiència (C1).

En quines dates es pot fer?
En el termini de vint dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província. (De l’1 al 20 de febrer de 2019, ambdós inclosos).

On es pot presentar?
Telemàticament a la seu electrònica mitjançant el tràmit d’instància genèrica, adjuntant tota la documentació requerida i la instància especifica del tràmit ( cal certificat digital )
Presencialment, a qualsevol de les oficines de registre, els dies laborables ( de dilluns a divendres no festius ) de 9:00 a 14:00 hores :
Ajuntament, a la Plaça del Mercat 6-9 ( 972 32 70 00 )
Centre cívic Vilartagues, a la Plaça Salvador Espriu s/n ( 972 82 01 01 )
Per correu postal, adreçant-se a :

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Plaça del Mercat 6-9
17220 Sant Feliu de Guíxols ( Girona )

Quant triga la resposta?
Finalitzat el termini de presentació de sol•licituds, la Presidència de la Corporació, en el termini màxim d’un mes, dictarà resolució aprovant la llista d’admesos i exclosos, lloc, data i hora de començament dels exercicis, composició del tribunal qualificador i l’ordre d’actuació dels i les aspirants.(Aquesta resolució es penjarà al tràmit).

Quina documentació es lliurarà?
Copia de la instància presentada, amb el segell de registre d’entrada.

Es pot realitzar el tràmit aquí.

El més llegit

I després