I després

MULTA DE L’AJUNTAMENT A L’EDEN ROC

Compartiu aquesta història

 

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha imposat una primera multa de 1.000 euros a l’hotel Edèn Roc per la realització d’unes obres sense llicència municipal dins de la zona marítimoterrestre.
El 6 d’agost de 2014 l’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) va presentar una denúncia per aquestes mateixes obres davant del “Servicio de Protección de la Naturaleza” (SEPRONA) i la Direcció General de Costes del Departament de Territori i Sostenibilitat.
L’entitat ecologista va tenir constància d’aquestes obres gràcies a una informació rebuda a través del seu servei de vigilància ambiental, el WhatsNAT. Un simpatitzant dels NATUS adjuntava diferents imatges que indicaven que s’estaven realitzant obres il•legals dins el domini públic marítimo-terrestre.
Després d’un seguit d’accions de l’organització ecologista per analitzar la veracitat de les imatges, va constatar que:
– En data 26 de març de 2014, es comunicava que en la Concessió CNC02/96/17/0025, C-154, s’estaven realitzant les obres d’abocament de sorra i formigonat per a fer una terrassa, i que s’ordenava la paralització de les obres.
– En data 1 d’abril de 2014, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va traslladar al Departament de Territori i Sostenibilitat el Decret d’Alcaldia d’incoació d’expedient de protecció de la legalitat urbanística per a la realització d’obres sense llicència municipal dins el domini públic marítimo-terrestre de la finca de l’Hotel Edén Roc, per moviment de terres, formació i recrescut de murs i formació de paviment de formigó.
– En data 8 d’abril de 2014, la propietat de l’Hotel va sol•licitar l’autorització per a repartir la sorra en la zona formigonada, que a final de temporada es retira i s’emmagatzema per a que no entri al mar així com realitzar obres de manteniment per tapar un forat en un tram d’uns 8 m² obert per l’erosió del mar que han formigonat en l’àmbit de la concessió CON2009-00352-G.
Segons ha tingut constància l’ANG, el 7 de gener de 2015 l’Ajuntament ha imposat una primera multa coercitiva per import de 1.000 euros, i ha requerit a l’hotel a restaurar l’espai i enderrocar en el termini d’un mes els murs i la rampa de formigó construïts dins el domini públic marítimoterrestre.
Per l’entitat ecologista aquesta primera multa és una bona notícia, i demana a l’Ajuntament que segueixi fent els passos necessaris perquè es restitueixi el vial d’accés que discorre entre la servitud de trànsit i la servitud de protecció.

El més llegit

I després