L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols publica, des del 13 de març, la modificació del Pla Especial del Port (antic Club Nàutic) per les zones B (espais d’aigua i canals de navegació comuns a tots els usos), I (Zona de Varada en Platja), H (Zona d’Embarcament i Nàutica Popular), essent la promotora l’entitat de dret públic Ports de la Generalitat.
L’objectiu d’aquesta modificació és, resumidament, adaptar la zona de nàutica popular a la situació real, fent possible l’adequació i explotació de l’edifici de serveis del port (antic Club Nàutic), d’acord amb els usos admesos en el planejament municipal vigent (POUM), s’ordena la zona destinada a passeig públic, i s’adequa la zona destinada a embarcacions esportives. Així mateix la modificació dóna els criteris per a la millora de l’espai públic de tota la zona i per a la integració entre la part baixa i la part alta del turó del Fortim.
En compliment del Programa de participació ciutadana s’informa que el mateix està en informació pública fins el proper dia 8 d’abril de 2013 per tal que totes les persones, físiques o jurídiques, puguin consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra la modificació i el seu expedient, i presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin aportar en relació al mateix.
El dret d’informació i consulta es podrà exercitar a les oficines del departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, situades a la planta segona de l’edifici de l’Ajuntament, plaça del mercat núm. 6, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores).
Igualment la documentació es troba exposada, i pot ser consultada, a la web de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols www.guixols.cat, i a les xarxes socials facebook i twiter de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
A més s’informa que, en horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de les 9.30 fins les 13.30 h., s’ha instal·lat una exposició de panells amb els documents integrants de la modificació i els interessats podran concertar entrevistes amb els tècnics redactors del projecte, prèvia concertació al telèfon: 972.32.70.13.