I després

MOCIO DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE REFUGIATS

Compartiu aquesta història

“Els grup municipals sotasignats manifesten la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes internacionals.

Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.

Davant de la situació actual i,

 • Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la creació d’una Xarxa de Municipis Acollidors.
 • Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país.
 • Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu.
 • Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.
 • Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d’asil i només 28 places d’acollida.
 • Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament.
 • Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a que donin resposta a la situació dels refugiats.

Per tot això, es proposa l’adopció dels següents acords:

Primer. Instar el Govern espanyol a:

 • Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada.
 • Augmentar el nombre de places d’asil, també com la dotació pressupostària per millorar la qualitat en les diferents fases de l’atenció a aquest col·lectiu.
 • Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d’acollida de les persones sol·licitants d’asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
 • Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones.

Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:

 • Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne el desplegament.
 • Territorialitzar els serveis d’atenció a les persones demandants d’asil i en paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s’hauran de fer càrrec del suport i l’atenció a les persones sol·licitants.
 • Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
 • Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones.

Tercer. L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols es compromet a:

 • A coordinar l’acolliment de persones refugiades, facilitant l’allotjament temporal, manutenció i ajut jurídic, amb el suport de la Comissió dels Drets Humans del Col·legi d’Advocats de Girona. I posar a la seva disposició els serveis públics de formació, d’ acollida, de llengua i sanitaris que es requereixin.
 • Donar suport i col·laborar amb les entitats locals que treballen en l’acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil i totes aquelles persones que vulguin col·laborar.
 • Establir un punt de referència per a totes les persones nouvingudes al municipi. Un espai específic on obtenir informació referent als serveis i recursos municipals que requereixin i on també es pugin dirigir persones i entitats interessades en col·laborar.
 • Complir la “Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat”, aprovada per la ciutat de Sant Feliu de Guíxols en el Ple d’abril de 2008 a proposta del Síndic de greuges, amb atot allò que fa referència a la defensa dels drets humans a la ciutat.
 • Traslladar mitjançant el Consell Municipal de Serveis Socials, els acords a les entitats en matèria de solidaritat, cooperació i acció social que treballen al nostre municipi i fer una crida a la ciutadania a col·laborar amb l’ajuda humanitària a la població refugiada.
 • Treballar en la sensibilització a la població del municipi, especialment en l’àmbit educatiu, sobre la realitat de les persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.
 • Comunicar al Govern de l’Estat, de la Generalitat, a l’ACNUR, a Asil.Cat, a la Plataforma Stop Mare Mortum, al Fons Català de Cooperació, al Col·legi d’Advocats de Girona aquests acords, i també, comunicar que la voluntat de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols d’afegir-se a la xarxa de municipis acollidors.

Sant Feliu de Guíxols, 10 de setembre de 2015.

Signen: Joan Alfons Albó (CiU), Josep Saballs (TSF), Jordi Vilà (ERC), Josep Melcior Muñoz (PSC), Jordi Lloveras (GdC-E), Pere Albó (MES) i Elena Delgado (CUP).

 

El més llegit

I després