I després

Jesús Ferández presenta una bateria d’al•legacions als Pressupostos Municipals de SFG

Compartiu aquesta història

El pressupost municipal aprovat en el darrer Ple de l’Ajuntament es troba en període d’al·legacions i el portaveu del grup municipal d’ICV-EA , Jesús Fernández, ha presentat aquest divendres diverses al·legacions.
Segons el regidor de la coalició ecologista, recull el suggeriment que els representants que els dos socis de govern representats per Carles Motas i Miquel Lobato (TPSF i CiU)li varen fer en el sentit que si considerava que es podia fer alguna millora, la presentés dins d’aquest període.
Hi ha dues qüestions que el regidor vol deixar clares en el seu plantejament. Per una banda que , segons va informar el govern, el romanent de tresoreria és de 700.000 euros i, per tant, es disposa de diners per cobrir altres qüestions també importants per a la Ciutat i, per l’altra, que els 275.000 euros que contempla el pressupost per a “adequació d’una nau Calaçans per magatzem carrosses carnaval”, si bé és molt necessari, no ho considera prioritari atesa la conjuntura i les necessitats actuals. Assegura que si bé ha de ser un equipament que li cal a la ciutat, caldria estudiar altres alternatives que sortissin a compte, a llarg termini, tant pels seus usuaris com per a l’administració i que no es tingui que pagar el gust i les ganes.
Hem tingut accés a les al·legacions presentades que us reproduïm textualment a continuació:

Pressupost corrent:

ampliar la partida,

04 17000 22706 PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL, dels 12.000 € actuals a 20.000

Aquesta partida ha rebut una retallada demés del 50% respecte a la mateixa de l’any 2010,(25.000 €) amb l’assignació aprovada, un cop pagades les despeses compromeses, no resta suficient líquid per continuar amb els projectes de sensibilització engegats, i també posa en perill la campanyes d’ambientalització i reducció de residus de la festa Major, entre d’altres.

ampliar la partida,

05 33700 22606 DESPESES ACTIVITATS JOVENTUT, dels 18.000 € actuals a 22.000

Igual que la partida anterior, aquesta també ha sofert una retallada àmpliament superior a la resta de programes del pressupost aprovat ( 27.841€ al 2010). Les polítiques de Joventut impulsades fins ara, han donat resultats més que tangibles a la nostra ciutat. D’acord amb el que recull el Pla Local de Joventut, aprovat en el Ple, s’han d’incentivar les polítiques actives adreçades als joves.

Pressupost d’inversions

INCLOURE:

80.000 €, en la col·locació de plaques fotovoltaiques en el Pavelló de la Corxera, d’acord amb els estudis i projectes previs el.laborats per l’àrea de Sostenibilitat de l’Ajuntament

250.000 € en l’execució de les obres necessàries per reduir la sinistrabilitat en diversos punts de la ciutat, ( rotonda a la Ctra. de Girona amb Rambla J. Bordàs, adequació del giratori davant COFAC,…) tal i com recull el Pla Local de Seguretat Vial, aprovat per Ple el novembre del 2009.

100.000 € a la partida de redacció de projectes tècnics i direcció d’obres. Cal ampliar-la per començar la redacció del projecte de millora al sector de C/ St. Ramon- Barceloneta, i la redacció d’un projecte per la construcció d’una nau polivalent per les colles del carnaval, entre d’altres.

10.000 € per a l’adequació de l’aparcament d’autocaravanes, segons les memòries que han elaborat l’àrea d’urbanisme. Aquesta inversió va ser aprovada en el Ple d’agost de 2009 a proposta d’una moció de CiU.

SUPRIMIR:

70.000 € de la partida 11 03 15500 61917, “asfaltat esplanada entre cementiri i camp de futbol”. I destinar-los a d’altres carrers de la ciutat.

275.000€ de la partida 11 03 93300 62300 “adequació nau Calaçans per magatzem carrosses carnaval”. Malgrat la necessitat de dotar d’un espai digne a les colles de carnaval per montar i guardar les carrosses, entenem que la inversió més adient es fer una nau nova, polivalent i de propietat municipal en terrenys d’equipaments municipals.

El més llegit

I després