I després

Informació sobre els recursos i reclamacions durant el procés de preinscripció per al curs 2010-2011

Compartiu aquesta història

Amb motiu de l’inici del procés de preinscripció en els ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, sufragats amb fons públics, per al curs 2010-2011, s’informa sobre els recursos i reclamacions que es poden interposar al llarg d’aquest procès.

Pel que fa a la relació d’alumnat admès (relació de places i centres escolars que han estat assignats a l’alumnat que va sol.licitar plaça en el respectiu centre), li és d’aplicació el règim de recursos i reclamacions previst als articles 23 del Decret 75/2007, de 27 de març, i 22 de la Resolució EDU/107/2010, de 27 de gener. Aixií doncs:

Contra la relació de sol.licitants admesos dels consells escolars dels centres públics: Es pot interposar un recurs d’alçada davant el director dels Serveis Territorials del Departament d’Educació de Girona. El termini comença el 10 d’abril i finalitza el 10 de maig.
També s’acceptarà el recurs i reclamació presentat davant els òrgans següents:

  1. Davant l’Oficina Municipal d’Escolarització (que ho trametrà a l’atenció del Negociat de l’Alumnat dels Serveis Territorials d’Educació). Tot presentant el vostre recurs via registre d’entrada a l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà.
  2. Davant els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l’Admistració General de l’Estat o de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
  3. Davant les oficines de correus, en un sobre obert per tal que sigui datada i segellada pel personal de correus abans de ser certificada.

Per sol.licitar informació addicional, per a dubtes, així com per demanar aclariments sobre aquesta matèria cal que us adreceu al Negociat d’Alumnat dels Serveis Territorials del Departament d’Educació a Girona (tel. 972 48 30 00, extensió 5610).

– Enllaç al document d’informació que publica el Departament (cliqueu aquí).

– Descarregueu-vos el document MODEL RECURS D’ALÇADA (cliqueu aquí). (Premsa/Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols)

El més llegit

I després