I després

ICV-EUiA lliura a l’Ajuntament un dictamen jurídic sobre el Club de Mar

Compartiu aquesta història

El grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) de Sant Feliu de Guíxols ha lliurat un dictamen jurídic a l’Ajuntament de Sant Feliu sobre la situació (accessos tallats i annexió d’espais públics per a ús privat) de l’edifici del Club de Mar, a tocar de Can Rius (Palm Beach).

La formació ja havia fet un acte reivindicatiu en plena campanya electoral, que era l’avís de que es posaven a treballar per tal de desencallar una situació de privilegi dels propietaris amb l’exclusió de la resta dels habitants i visitants que consideren que tenen el dret a transitar pel l’espai públic convertit en ressort particular.

L’alcalde, Joan Alfons Albó, ha assegurat als representants d’ICV-EUiA que pren el compromís d’activar les accions necessàries per tal de recuperar aquest espai, la qual cosa ja s’havia engegat judicialment fa anys però que resta sospitosament adormit, de forma permanent, a les dependències de les administracions externes.

L’extracte del dictamen i les raons d’ICV-EUiA, les resumim en aquesta nota que ens fa arribar la formació i que diu textualment:

La nostra formació fa temps que reclama l’obertura del pas a la zona de Can Rius, sota el Club de Mar, barrada al públic d’una manera il·legal. En conseqüència, des d’ICV vam encarregar un dictamen jurídic què ha estat lliurat a l’Alcalde i en breu a la resta de grups polítics de l’Ajuntament, i què manifesta de manera irrefutable la il·legalitat de l’actual situació.

Amb aquesta prohibició de l’accés es vulneren tant l’article 132 de la Constitució Espanyola com l’Art. 28 de la Llei de Costes, que protegeixen el domini marítimo-terrestre i que garanteix que el pas al mateix ha de ser lliure, públic i gratuït respectivament. Per tant els concessionaris no poden privar l’accés al litoral dels veïns invocant un suposat dret que els ve donat per la concessió administrativa.

Volem agraïr el to receptiu de l’Alcalde i l’equip de govern actual de sumar-se al compromís de vetllar pel seguiment del expedients sancionadors oberts i d’encetar si calen noves accions a la fi de garantir el lliure accés a llocs tan emblemàtics de la nostra costa com la Cala dels Frares, o les Roques del Sang-i-Fetge.

En les conclusions d’aquest dictàmen de més de trenta folis, ( adjuntades tot seguit ) es pot llegir, per exemple, què hi ha diversos expedients oberts contra el Club de Mar, que podrien arribar a una sanció de fins a 300.000 E, si no s’obre de manera immediata el pas.

Els concessionaris del Club de Mar no tenen cap dret a impedir l’accés al litoral mitjançant la col·locació d’una porta que priva l’accés a la costa per part dels veïns de Sant Feliu, accés del que havien disposat des de sempre.

La Comunitat de Propietaris del Club de Mar no tenia dret a construir, sense llicència municipal, una paret (porta tapiada) entre les zones ocupades per Turispania SA i Touring Comercial SA, que impedeix el pas pel camí de ronda, ni posar una tanca metàl·lica amb cadenat a l’accés sud del camí de ronda.

Les concessions que legitimen temporalment l’ocupació de l’espai de domini públic per part de les citades societats, de 1955 i de 1964 s’han d’interpretar des de la perspectiva constitucional. L’art.132 de la Constitució espanyola estableix la protecció del domini públic marítimo-terrestre, establint el legislador que l’accés al mateix és d’accés lliure, públic i gratuït (art. 28 de la Llei de Costes). Els concessionaris no poden privar l’accés al litoral dels veïns al·legant la concessió, tal com queda palès en els diferents informes i escrits tant del Ministeri com del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat.

Les actuacions fetes per l’Ajuntament mitjançant Decrets per tal que s’obrís el pas no han estat del tot adequats, ja que la competència en aquesta matèria la té la Generalitat de Catalunya, traspasada per l’Estat. Per tant, la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat és qui podrà incoar l’expedient sancionador, resoldre convenientment i, en el seu cas, executar forçosament les mesures adoptades per tal que es deixi lliure el pas pel camí de ronda i l’accés al litoral.

Les accions legals procedents són la presentació d’una denúncia per part de qualsevol ciutadà, plataforma ciutadana, partit polític o agrupació on es posi en coneixement la situació i on demani l’obertura de la porta que priva l’accés al litoral i el trànsit pel camí de ronda, amb l’enderroc del mur que ho impedeix. Aquesta denúncia iniciarà un expedient sancionador per part de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes, que comportarà la redacció d’un plec de càrrecs. Notificat dit plec de càrrecs la Comunitat de propietaris del Club de Mar podrà presentar les al·legacions que tingui per convenient. Una vegada examinades, es dictarà proposta de resolució.

Davant d’aquesta es podran realitzar ulteriors al·legacions. Examinades aquestes, es dictarà resolució definitiva. Si la mateixa fos estimatòria de la petició del veí que l’ha presentat, comportarà la condemna a la Comunitat de Propietaris d’enderrocar el mur i de treure la porta que impedeix l’accés al litoral, reposant les coses en el seu estat anterior i indemnitzant els danys i perjudicis que hagi pogut causar.

Si no es complís dita resolució, es faria ús de la força i s’executaria forçosament per part de la Generalitat, a costa de la Comunitat de Propietaris, sens perjudici de les sancions econòmiques que es poguessin adoptar. Tot això sens perjudici de la possibilitat de la caducitat de la concessió en cas d’incompliment reiterat de les condicions de la mateixa i d’allò establert en la Llei de Costes. En el supòsit que la resolució fos contrària als interessos del denunciant, hauria finalitzat la via administrativa i quedaria oberta la via judicial, podent-se interposar recurs contenciós administratiu.

Actualment existeix un expedient sancionador en marxa, per iniciativa d’un particular presentada en data 9 de juliol de 2010. L’acord d’inici és de data 1 de febrer de 2011, i d’acord amb el vigent article 102 de la Llei de costes, la resolució corresponent ha de ser notificada abans de 12 mesos perquè no caduqui el procediment sancionador. Aquest expedient sancionador incoat té la següent referència: SAN2010-02717-G. Actualment s’ha notificat l’inici de l’expedient a la concesionaria Turispania SA (Comunitat de Propietaris Club de Mar) així com també se’ls ha notificat el Plec de Càrrecs.

Davant d’aquest, la Comunitat de Propietaris ha presentat escrit d’al·legacions. L’existència d’aquest expedient no impediria la presentació de les denúncies que fossin convenients, noves denúncies que podrien iniciar nous expedients sancionadors o acumular-se al ja existent.

En el cas que la denúncia feta no es resolgués de forma favorable a la permissió d’accés al litoral i de retirar el mur que impedeix el trànsit pel camí de ronda, permetre l’accés pel carrer fins al litoral i retirar la tanca metàl·lica de la zona sud, es podria presentar recurs contenciós-administratiu davant dels Tribunals.

Els informes d’inspecció realitzats en dates 15 de juliol de 2010 i 15 de novembre de 2010 constaten, el primer, que hi ha una interrupció dels accessos públics al mar i a la servitud de trànsit, essent dita infracció una falta greu, sancionable amb multa de fins a 300.506,05 € (art. 97.1 a) Llei de Costes i 183 a) del seu Reglament), i amb advertència de què de conformitat amb l’art. 95.2 de la Llei de Costes, quan la infracció deriva de l’incompliment de les condicions del títol de concessió, es pot declarar la seva caducitat (art. 79 Llei de Costes).

El segon informe de 15 de novembre de 2010 constata que tot i el requeriment d’obertura de l’accés al domini públic i a la servitud de trànsit, tot continua igual, és a dir, els accessos al domini públic tancats.

S’espera que dit expedient sancionador es resolgui en qüestió de 30 o 60 dies i que serveixi per tal de posar fi a les abusives actuacions que des de fa anys ha portat a terme la Comunitat de Propietaris del Club de Mar. (En aquest punt desconeixem si ja s’ha resolt l’expedient sancionador)

S’ha d’afegir que tot sembla indicar que la resolució establirà una sanció contra Turispania SA i que obligarà a obrir el pas a la servitud de trànsit del camí de ronda. No sembla tant clar, segons fonts de la pròpia Direcció General de Costes, que l’accés per la porta del carrer Josep Irla al litoral, s’obligui a obrir. Si això fos així, la solució pot passar per l’establiment de la modificació del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal de Sant Feliu de Guíxols, establint una actuació en la que s’estableixi la previsió d’un pas públic del carrer President Irla fins al litoral.

El més llegit

I després