I després

GUIA PREINSCRIPCIONS D’INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO

Compartiu aquesta història

El Servei d’Educació Municipal de Sant Feliu informa a les famílies sobre el període oficial de Preinscripcions Escolars, pel curs 2016-2017de 2n cicle d’Educació Infantil, Primària i ESO-, que tenen lloc del 30 de març al 7 d’abril de 2016.
Hauran de fer preinscripció els nens (nascuts el 2013) que al setembre hauran de començar P3, els que hauran de fer 1ESO, i aquells que vulguin canviar de centre escolar: aquest any són només 7 dies de preinscripció, per això és important no esperar als últims dies.
La preinscripció l’han de fer al centre educatiu que volen en 1a opció, per internet a preinscripcio.gencat.cat o a l’oficina col·laboradora (Oficina Municipal d’Escolarització).
Per evitar sorpreses d’últim moment, és aconsellable que comencin a preparar la documentació que s’especifica més avall (originals i fotocòpies).

Preinscripcions escolars, període oficial, curs 2016-2017
Dates de preinscripció
2n cicle d’Educació infantil, primària i secundària obligatòria (ESO): del 30 de març al 7 d’abril 2016 (*preinscripció per internet preinscripcio.gencat.cat: des del 30 de març fins a les 24hores del 6 d’abril 2016)

Quina documentació es necessita per fer la preinscripció a 2n cicle d’infantil, primària i ESO?

1-> La sol·licitud de preinscripció que, del 30 de març al 7 d’abril de 2016, us facilitaran als centres escolars, a preinscripcio.gencat.cat o a l’oficina col·laboradora (Oficina Municipal d’Escolarització).

2-> Original i fotocòpia del llibre de família (full dels pares i de l’alumne/a) o altres documents relatius a la filiació (dades d’identificació o filiació per a l’alumnat estranger podran acreditar-se amb: certificat de naixement, document d’identitat, passaport o llibre de família del país d’origen).

3-> Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. És important que, a efectes d’obtenció de punts, en el DNI/NIE hi consti que viviu a Sant Feliu de Guíxols.

4-> Original i fotocòpia de la TSI de l’alumne/a (targeta sanitària individual).

-> És recomanable portar el volant d’empadronament on figuren tots els habitants del domicili de l’alumne/a.

-> Si l’alumne/a és major de 14 anys: Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas d’alumnat estranger.

-> Altra documentació acreditativa si s’al·lega a efectes d’obtenció de punts.

Per l’obtenció de punts, caldrà sempre acreditar mitjançant certificats o informes oficials, tots i cada un dels criteris al·legats:

Criteris generals

40 punts: Quan l’alumne/a té germans/es escolaritzats al centre o el pare/mare, el tutor/a hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció.

30 punts: MOLT IMPORTANT! La nostra ciutat té zona única i, per tant, només que en el DNI hi consti que la persona és de Sant Feliu de Guíxols, n’hi ha prou. Si dins de la mateixa ciutat, la família ha canviat d’adreça, pot acompanyar el DNI amb el volant d’empadronament. Així estarà donant l’adreça correcta i igualment acreditant que és ciutadà de Sant Feliu de Guíxols. (El volant d’empadronament i prou no serà vàlid en el procés de preinscripcions oficials).

Si no teniu al DNI l’adreça de Sant Feliu de Guíxols però el pare/mare, el tutor/a, hi treballen, podeu obtenir 20 punts presentant un certificat de l’empresa.

10 punts: Quan el pare/mare, el tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció (PIRMI). (Presentant original i fotocòpia del certificat oficial).

10 punts: Quan l’alumne/a, el pare/mare, el tutor/a o un germà/na acredita una discapacitat igual o superior al 33%. (Presentant original i fotocòpia del certificat oficial).

Criteris complementaris

15 punts: Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental. (Presentant original i fotocòpia del carnet vigent).

10 punts: Pel fet que l’alumne/a tingui una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic. (Presentant original i fotocòpia del certificat oficial).

5 punts: Pel fet que el pare/mare, el tutor/a o un germà/na de l’alumne/a hagin estat escolaritzats al centre per al qual es presenta la sol·licitud. (es recomana portar algun comprovant).

Horaris en què poden fer la preinscripció als centres:

>> Escola Ardenya (codi centre 17008018) C / Pere Pascual, 9 -27 – Tel. 972.32.80.13 – a/e: b7008018@xtec.cat – Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 12 h / Tarda: dimecres de 15 a 16.30 h

>> Escola Mn. Baldiri i Reixach (codi centre 17003321) – C / Corunya s/n – Tel. 972.32.00.71 – a/e: b7003321@xtec.cat – Horari d’atenció: dimarts, dimecres i dijous de 9 a 14 h / Tarda: dimecres de 15 a 16 h

>> Escola L’Estació (codi centre 17004682) – C / Santa Teresa – 49 Tel. 972.32.30.50 – a/e: b7004682@xtec.cat – Horari d’atenció: de dilluns a divendres d’11.30 a 13.30 h / Tardes: dilluns i dimarts de 15 a 16.30 h

>> Escola Gaziel (codi centre 17003264) – C / del Mall, 98 – Tel. 972.32.11.26 – a/e: b7003264@xtec.cat – Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 15 a 17 h

>> Centre Educatiu Cor de Maria (codi centre 17003291) – C/ de la Creu, 69 – Tel. 972.32.03.73 – a/e: b7003291@xtec.cat – Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10 a 12 h / Tardes: de dilluns a dijous de 17 a 18 h

>> Centre Educatiu Sant Josep (codi centre 17003288) – C/ Ferran Romaguera, 20 – Tel. 972.32.04.35 – a/e: b7003288@xtec.cat – Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9.30 a 11.30 h / Tardes: de dilluns a dijous de 15 a 17 h

>> Institut Sant Elm (codi centre 17003306) – C/ Abat Sunyer, 83 – Tel. 972.32.13.81 – a/e: b7003306@xtec.cat – Horari d’atenció: Matins: de dilluns a divendres de 9 a 13 h

>> Institut Sant Feliu (codi centre 17003318) – C/ Canigó, 41 – Tel. 972.82.01.18 – a/e: b7003318@xtec.cat – Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 8.30 a 14h. / Tardes: dimarts de 15.30 a 17.30 h

DOGC Núm. 7073 – 07/03/2015 – RESOLUCIÓ ENS/505/2016, de 25 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2016-2017. [Educació infantil, primària i secundària obligatòria]

 

El més llegit

I després