El Grup Municipal de Guíxols des del carrer demana que l’Ajuntament actuï subsidiàriament en solars abandonats del municipi, en considerar que representen un perill de salubritat i que són un risc per a les persones:

En la seva nota la formació apunta que “immobles vells i en mal estat adquirits en el seu moment per a l’especulació, o solars abandonats que mai van arribar a edificar-se, són efectes directes de la bombolla immobiliària que es va formar durant els anys previs a la crisi econòmica. Aquestes finques solen acumular tota mena de porqueria per l’acumulació d’enderrocs i deixalles, sovint són utilitzades per gent incívica com a abocadors incontrolats. També són punts de concentració de vegetació agresta i fauna nociva, principalment rates i mosquits, i comporten, en el cas dels immobles vells i descuidats, riscos de despreniments.

Sant Feliu de Guíxols no és una excepció davant aquest problema. Avui ho trobem en una sèrie de finques i solars abandonats de la nostra ciutat. A destacar, entre altres, els casos situats als carrers Bourg de Peage,  de la Creu, de l’Alba, de la Merçè i tots els solars al voltant de l’IES Sant Feliu”.

En la nota s’afegeix que “en aquests casos l’Ajuntament sol actuar a través d’un mecanisme que es coneix com a multa coercitiva, és a dir, la imposició de multes reiterades en el temps fins a doblegar la voluntat de l’obligat per complir el mandat de l’acte administratiu, que en aquests casos és l’arranjament de la finca o la neteja del solar. No obstant, aquest sistema es demostra molt lent en el temps i sovint ineficaç. Guíxols des del Carrer-Entesa proposa que l’Ajuntament faci l’actuació de manera subsidiària transcorregut un any des del primer avís i a continuació, de manera executiva, reclami al propietari de la finca o el solar la devolució de l’import més, lògicament, les quantitats degudes en concepte de multes o sancions per la negligència mostrada”.

Acaben indicant que un dels casos més evidents de deixadesa és el solar del C/ Bourg de Peage, on destaquen que “els veïns porten demanant una solució des de fa 6 anys. A banda de molta brutícia acumulada i de rates circulant lliurement, la vegetació abrupta ja arriba als balcons dels habitatges”.