I després

ESMENES DE GDC-E A LES ORDENANCES FISCALS

Compartiu aquesta història

Per aquest dilluns s’ha convocat el Ple Municipal Extraordinari d’aprovació de les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per a la seva incorporació al pressupost de la corporació pel 2018. Prèviament a la seva celebració, la plataforma Guíxols des del carrer ha difós una nota de premsa amb el contingut de les esmenes que hi pensa presentar:

“GUIXOLS DES DEL CARRER-ENTESA PRESENTA ESMENES PER UNA FISCALITAT MÉS PROGRESSIVA PER FER POLITIQUES REDESTRIBUTIVES

El Ple de demà aprovarà modificacions a les ordenances fiscals

El govern de la ciutat ha convocat, per aquest dilluns, un ple extraordinari per aprovar les modificacions d’algunes ordenances fiscals (OOFF), les referents a la gestió, l’IBI, l’impost de vehicles, les taxes per de ús a domini públic, les taxes per prestació de serveis i les taxes per recollida d’escombraries. A falta d’obrir un debat integral del conjunt de les OOFF, el nostre grup considera que congelar impostos afavoreix a les rendes més altes i que, segurament en aquest sentit, hi havia marge per augmentar la pressió fiscal a les rendes més altes per tal que aquests recursos es puguin redistribuir després a través del pressupost municipal.

GdC-E proposa entre d’altres la bonificació en l’IBI per a tots aquells propietaris d’habitatges que decideixin cedir-los en lloguer social, bonificant la corresponent quota de la finca cedida en un percentatge del 30% o 50% en funció de si són tres o cinc anys, respectivament, la durada del contracte de lloguer social. En els casos que el propietari faci reformes a un habitatge buit per a destinar-lo a lloguer social, la bonificació de l’IBI seria del 80% a partir de l’any posterior a la finalització de les obres i mentre l’habitatge es destini a lloguer social. També proposa una bonificació del 90% en l’IBI en aquells casos de persones vídues amb 65 anys o més, que visquin soles , siguin propietàries, o llogateres quan els propietaris li repercuteixen l’impost. La bonificació es sol·licitarà anualment i la persona interessada haurà d’acreditar una renda bruta inferior a 1,5 vegades el IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya)

Per altra banda, la nostra formació planteja la creació d’una nova taxa per la verificació d’ús anòmal de l’habitatge en cas de desocupació permanent. La taxa, que s’aplicaria a partir de l’1 de gener de 2018, tindria la seva naturalesa en la inspecció que cal fer en aquells on es detecta la desocupació permanent d’acord amb l’actual llei d’Habitatge, bé sigui a instància de particular o bé d’ofici

Altres propostes són la bonificació del 50% per a tots aquells vehicles, turismes i furgonetes lleugeres que acreditin de manera certificada unes emissions d’òxid de nitrogen i monòxid de carboni d’acord amb la normativa EURO C; l’excepció de pagar la taxa de clavegueram en cas de famílies que acreditin trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica, i la no assumpció dels interessos de demora en els casos d’ajornament o fraccionament que incorporin a l’expedient un informe dels serveis socials acreditant vulnerabilitat econòmica, encara que el pagament total es produeixi en un exercici posterior al de la seva meritació”.

En el següent arxiu hi podeu consultar el text annex a la NOTA

El més llegit

I després