I després

AQUEST DILLUNS, PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI

Compartiu aquesta història

Aquest dilluns, 16 d’octubre a les 21:00 hores se celebrarà als saló de sessions de l’Ajuntament un Ple Municipal Extraordinari per a l’aprovació de les ordenances fiscals i taxes pel 2018, autorització, disposició i reconeixement de l’obligació de factures, així com l’aprovació del contracte d’execució de les obres de Rius i Calvet:

1-MODIFICACIO ORDENANCA FISCAL Nº 1 GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC PER L’EXERCICI 2018 I ANNEX CATEGORIES FISCALS CARRERS.

2- MODIFICACIÓ ORDENANCA FISCAL N°2 REGULADORA DEL IMPOST DE BENS IMMOBLES PER L’EXERCICI 2018.

3- MODIFICACIÓ OOFF N°4 REGULADORA DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA PER L’EXERCIC1 2018.

4- MODIFICACIÓ OOFF N°8 TAXES D’UTILITZACIÓ PRIVATIVA 0 ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC PER L’EXERCICI 2018.

5- MODIFICACIÓ OOFF Nº 9 DE LES TAXES DE PRESTACIÓ DE SERVES I REALITLACIÓ D’ACTIVITATS MUNICIPALS PER L’EXERCICI 2018.

6- MODIFICACIÓ OOFF N°10 REGULADORA DE LES TAXES PEL SERVE! DE RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT D’ESCOMBRARIES I PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE RECOLLIDA I GESTIÓ I DELS RESIDUS COMERCIALS PER A L’EXERCICI 2018.

7- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ DE FACTURES DE FACTURES DE LES EMPRESES MUGADAS I SOREA.

8- CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PASSEIG DE RIUS I CALVET

El més llegit

I després