I després

El PSC presentarà una moció, el dia 26, contrària a la retallada del servei municipal de mainaderes professionals

Compartiu aquesta història

Tot i que aquest dimarts a les 13:00 h se celebra un ple extraordinari per a l’aprovació de les taxes per prestació de serveis de les escoles bressol, possiblement no es debatran a fons les decisions preses per l’equip de govern de la supressió del servei de mainaderes, ja que consideren que amb l’entrada en funcionament de la segona escola bressol es cobreix el servei. Els socialistes comparen com a precedent, en làmbit de l’educació, la marxa de la universitat amb el govern de CiU i apunten com a possibles futures víctimes de CiU-TPSF a l’Escola de Música i el transport escolar.
En la decisió de les mainaderes el PSC de Sant Feliu expressa que no s’està d’acord ni amb la decisió política ni en la fórmula i presentarà en el ple ordinari del dia 26 la següent moció:

El servei de mainaderes es plantejà inicialment per donar resposta a la manca de places d’escola bressol municipal i per la necessitat d’atendre als infants de mes curta edat que no hi tenien cabuda.
Es un servei on els infants son atesos en grups reduïts per una educadora infantil titulada, al seu domicili particular.
Al llarg dels anys d’experiència del servei, tot i que ha servit per a solucionar de forma eficaç la manca de places per a aquests infants de 0 a 3 anys, ha donat un altre tipus de servei a les famílies, oferint la possibilitat de contractar de forma més flexible l’atenció en petits grups d’un màxim de 4 infants.
És un servei que ofereix diversitat de horaris; règims d’assistència que es poden modificar segons les necessitats de cada família; servei cada dia de la setmana (excepte festius) durant tot l’any, incloent vacances escolars de Nadal, setmana santa i estiu de les 7:30 a 20:30h; atenció en un entorn familiar on es satisfan les necessitats efectives, emocionals i d’aprenentatge dels infants.
Un servei de caràcter educatiu i assistencial adreçat a famílies amb fills menors de 3 anys, però que és especialment adient per als infants de 5 a 18 mesos, que es caracteritza per la flexibilitat i la capacitat de donar una resposta ràpida a les famílies. En conseqüència, el servei de Mainaderes Professionals pretén cobrir les necessitats de conciliació de la vida laboral i la vida familiar mitjançant una flexibilitat horària que actualment no ofereixen totes les escoles infantils, posant la nostra ciutat al nivell de les ofertes educatives dels països Europeus del nostre entorn.
Atès que, tal i com s’ha fet públic, la intenció de l’Equip de Govern és fer una reducció dràstica d’aquest servei, reduint de 7 a 2 el nombre de mainaderes professionals, i d’enfocar-lo exclusivament a famílies en situació de vulnerabilitat o en risc d’exclusió social.
Atès que, fins avui, el servei de mainaderes, amb 7 bones professionals, ha aconseguit un alt grau de satisfacció entre les famílies usuàries durant tots aquest anys.
Atès que el servei de mainaderes possibilita diversificar l’oferta de serveis educatius 0-3 anys que presta el nostre municipi a les famílies.
Atès que és un servei que no ha de cobrir, exclusivament, la demanda de famílies en risc d’exclusió social, sinó que tal i com ha fet fins ara, és un servei educatiu que s’ha de donar a totes les famílies de la nostra ciutat que ho necessitin.
Atès que aquest servei pot cobrir les necessitats de places dels infants més petits, ja que l’escola bressol Mas Balmanya només pot oferir 8 places de P-0, i que les condicions de l’Oreneta no la fan adient per a nens d’aquesta edat.
Atès que donada la conjuntura econòmica, laboral i social actual, el que s’ha de fer des de l’administració és donar serveis que facilitin la conciliació de la vida laboral i la vida familiar i no retallar-los, tal i com es pretén amb aquesta decisió.

Proposem que el Ple Municipal prengui els següents ACORDS:
Que el servei de mainaderes es consideri uns servei social i un valor afegit a l’oferta educativa de la ciutat.
Que no es prenguin decisions que disminueixin l’oferta de serveis educatius, per qüestions de retallades pressupostàries, sense valorar-ne el perjudici a les famílies que ja contaven amb aquest servei.
Que es cobreixi la necessitat segons la demanda de places.
Que es prengui la decisió política d’apostar per la educació.

El més llegit

I després