I després

El Ple Ordinari de Sant Feliu aprovarà aquest dijous l’Ordenança Reguladora per a nous locutoris

Compartiu aquesta història

La obertura de nous locutoris a Sant Feliu així com les activitats específiques que s’hi poden realitzar a més dels horaris, es regularan mitjançant l’Ordenança Reguladora dels Establiments de Serveis de Telecomunicacions per a us Públic de Sant Feliu de Guíxols (Locutoris).
En aquests establiments s’hi han de realitzar exclusivament serveis de locutori de telefonia, fax, Internet, videoconferències i transferències de fons a altres països
L’horari de funcionament d’obertura al públic s’estableix entre les 10 i les 23 hores, amb un màxim de 72 hores setmanals. Es podrà limitar l’horari de funcionament, per molèsties als veïns i/o altres causes justificades. Així mateix l’obertura al públic s’haurà d’adaptar a la normativa d’horaris en establiments comercials. Els usuaris disposaran d’un període màxim de 15 minuts per desallotjar-los.
Aquesta ordenança serà d’aplicació immediata per als nous locutoris i tindrà un termini d’adaptació per als ja existents abans de la seva aprovació.
Ja es va fer un primer intent per aturar-ne la proliferació quan es va aprovar, el 2007, una moratòria de dos anys que impedia l’obertura de nous locutoris, que va acabar el 2009 i, un any més tard arriba el redactat que regularà els nous establiments d’aquest perfil.
En el que sí que es podrà incidir en els antics és en qüestió d’horaris i de sorolls ja que aquests es regulen a través d’altres ordenances.
Recordem que fa uns dies es fa denunciar la venda de pa procedent d’un forn clandestí que es venia en aquests establiments i en aquest sentit l’ordenança deixa clar que l’activitat és incompatible amb qualsevol altra. Tanmateix es prohibeix expressament la venda i consumició de qualsevol producte, especialment alimentari i begudes, així com la consumició dels mateixos. Tampoc poden haver-hi màquines expenedores ni recreatives.
La persona titular o explotadora serà la responsable d’advertir als usuaris dels possibles incompliments dels seus deures cívics, tals com realitzar activitats que produeixin sorolls que puguin causar molèsties al veïnat.
Es consideraran infraccions administratives les accions o omissions que contravinguin el que s’hi disposa. Respecte de les infraccions i les sancions en matèria de soroll és d’aplicació el que disposa la ordenança municipal de sorolls i vibracions i la de civisme i convivència ciutadana.
La quantia de les multes serà, com a mínim, de 150 euros, i com a màxim, de 3000 euros.
La multa a imposar té tres graus: a) Infraccions lleus fins a 600 euros . b) Infraccions greus fins a 1.500 euros. c) Infraccions molt greus fins a 3.000 euros.
En cas de no complir l’ordenança es podrà imposar alguna de les següents mesures cautelars: 1. Falta greu: Clausura de l’establiment per un període de temps no inferior a un dia ni superior a vuit dies. 2. Falta molt greu: Clausura de l’establiment per un període de temps no inferior a vuit dies ni superior a un mes. 3. Reincidència: La comissió per segona o més vegades dins d’un període de temps de sis mesos, d’infraccions que siguin objecte de les mesures cautelars abans indicades són causa de duplicar la mesura cautelar anteriorment imposada.

Ordenança locutoris

El més llegit

I després