El ple municipal ordinari del mes de juliol s’avança un dia, atès que dijous hauria coincidit amb l’obertura dels actes de la Festa Major, i se celebrarà aquest dimecres, 30 de juliol a les 9 del vespre, amb el següent ordre del dia:

1.- APROVACIÓ DELS ESBORRANY DE LES ACTES ANTERIORS DE DATA 26 DE JUNY DE 2014 I 11 DE JULIOL DE 2014

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

3.- APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES I DEDUCCIONS DE LA QUOTA CORRESPONENT

4.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2013

5.- EXP. 1/2014 SUPLEMENT DE CRÈDIT, PAGA EXTARORDINÀRIA DE NADAL DE 2012, PER ALS TREBALLADORS DE L’AJUNTAMENT

6.- EXP. 3 SC1/2014 SUPLEMENT DE CRÈDIT, PAGA EXTARORDINARIA DE NADAL DE 2012, PER ALS TREBALLADORS DE L’EMISSORA MUNICIPAL

7.- EXP. 3 SC1/2014 SUPLEMENT DE CRÈDIT, PAGA EXTRAORDINÀRIA DE NADAL 2012, PER ALS TREBALLADORS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

8.- EXP. 3 TC1/2014, TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT, APORTACIÓ ACTIVITATS I ASSOCIACIONS LOCALS

9.- APROVACIÓ BASES REGULADORES DELS AJUTS ECONÒMICS PER A PERSONES AMB ESCASSA CAPACITAT ECONNÒMICA QUE ESTIGUIN GRAVADES PER L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 2014

10.- ACORDAR LA BAIXA DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS DE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA I DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2015

11.- ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ SUBSCRIT EN DATA 8 D’OCTUBRE DE 2013 ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I CATALUNYA BANC, SA, PER PROMOURE L’OCUPACIÓ D’HABITATGES PER DESTINAR-LOS A LLOGUER

12.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DE SANTA MAGDALENA, EN EL TRAM COMPRES ENTRE EL CARRER DEL BRUC I LA CARRETERA DE GIRONA, I DEL CARRER DEL MIQUEL BOERA

13.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER ERES I DELS 4 CARRERS PERPENDICULARS COMPRESOS EN EL CARRER DE SOL, LLUNA I METGES (ENTRE CARRER ERES I ALGAVIRA) I BAIXADA DE LES ERES (ENTRE ELS CARRERS ERES I GIRONA)

14.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL NORD, EL CARRER HUGUET (ENTRE ELS CARRERS SANT ADOLF I GARROFERS) I UN TRAM DEL CARRER NOU DE SANT ANTONI (ENTRE LA PLAÇA DEL NORD I CARRER HUGUET)

15.- PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE TSF, PP I ICVEUA DE REPROVACIÓ DE L’ALCALDE I DE LA REGIDORA DE LA PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

16.- PROPOSICIONS URGENTS