I després

EL PLE DE JULIOL S’AVANÇA AL DIMARTS

Compartiu aquesta història

Aquest dimarts 25 de juliol a les 21:00 h. se celebrarà al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el Ple Municipal Ordinari del mes de juliol, un avançament de dos dies per poder assistir als actes previs de la Festa Major.
El podeu escoltar en directe per la nostra emissora i a través del nostre web, on també hi trobareu el podcast, en l’apartat “A la carta”, si preferiu escoltar-lo en diferit.

  1. PART RESOLUTIVA:

1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 29/06/17

2.- APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ

3.- ESMENAR ERRORS MATERIALS EN ELS EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMEROS 3 SC004/2017 I 3 TC005/2017 DE L’AJUNTAMENT I 3 CE001/2017 DE L’O.A. ESCOLA DE MÚSICA

4.- EXP 3 SC002/2017 SUPLEMENT DE CREDIT CONSOLA DIGITAL I ADEQUACIO LOPD I LSSICE DE L’EMISSORA MUNICIPAL

5.- EXP. SC002/2017 SUPLEMENT DE CREDIT, ADEQUACIO LOPD I LSSICE

6.- AUGMENT RETRIBUTIU DE L’1% AMB EFECTES DE L’1/01/2017 PREVIST A LA LLEI 3/2017 DE 27 DE JUNY DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER L’ANY 2017

7.- AUGMENT RETRIBUTIU DE L’1% AMB EFECTES DE L’1/01/2017 PREVIST A LA LLEI 3/2017 DE 27 DE JUNY DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER L’ANY 2017 (ESCOLA DE MUSICA)

8.- AUGMENT RETRIBUTIU DE L’1% AMB EFECTES DE L’1/01/2017 PREVIST A LA LLEI 3/2017 DE 27 DE JUNY DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER L’ANY 2017 (EMISSORA MUNICIPAL)

9.- AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE DIVERSES FACULTATS DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCAL

10.- APROVACIÓ AL PLE DEL DUPROCIM

11.- MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2017

12.- MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA DE LA SARDANA COM A PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL DE LA HUMANITAT DE LA UNESCO

13.- MOCIÓ A FAVOR D’UN SISTEMA EDUCATIU INCLUSIU CATALÀ

14.- MOCIÓ DE SUPORT A LA PLATAFORMA IAEDEN-SALVEM l’EMPORDÀ

15.- MOCIÓ DE SUPORT AL POBLE RIFENY

16.- MOCIÓ PER LA CONTINUITAT DE L’ESPAI DEL METGE RURAL I LA SALUT A LA CIUTAT

17.- PROPOSICIONS URGENTS

  1. PART DE CONTROL:

18.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

19.- DONAR COMPTE INFORME SEGUIMENT COMPLIMENT LLUITA CONTRA LA MOROSITAT AJUNTAMENT 2017 SEGON TRIMESTRE

20.- PRECS I PREGUNTES

El més llegit

I després